TosDecline

We're very sorry, but this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needrequirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
471
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades amb pretensions comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir totes les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com utilitzem les vostres dades (p.e., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu conforme amb les requisits modests del Telegram, no podrem oferir-vos el servei.
495/471
Artur, Nov 16, 2018 at 17:48
Applied
Malauradament, això significa que no podeu registrar-vos al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades (p. ex. suprimir els contactes sincronitzats) a la configuració «Privadesa i seguretat».

Si no esteu a gust amb les modestes necessitats del Telegram, no serà possible oferir-vos aquest servei.
537/471
Benny Beat, Nov 12, 2018 at 12:53
Applied
Ens sap greu, però això significa que no podeu registrar-vos al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades (per ex. eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu a gust amb les modestes necessitats de Telegram, no ens serà possible oferir-vos aquest servei.
551/471
D90, Oct 13, 2018 at 15:45