Rtmp.StreamPopup.RevokeStreamKey

Revoke Stream Key
17