SaveToGIFs

Save to GIFs
12
Applied
ذخیره در گیف‌ها
15/12
161
Ameer Mousavi, Oct 11, 2017 at 04:20
1 comment
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:40Reply
اندوختن و نگه داری بهتره. چون ما داریم بخش پارسی رو ویرایش می کنیم
Applied
ذخیره در گیف‌هاتصاویر متحرک
21/12
952
Andish, Oct 10, 2017 at 21:39
2 comments
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:37Reply
گیف بهتره. مانند ایموجی که نمی‌گیم: چِهرِوَک
Deleted AccountOct 30, 2017 at 04:20Reply
Deleted Account
گیف بهتره. مانند ایموجی که نمی‌گیم: چِهرِوَک
تصاویر متحرک هم درسته و به زبان فارسی این میشه ولی باز گیف ها بهتره چون هم کمه هم همه با همین عادت کردنو میگن گیف ها
Applied
ذخیره در اندوختن درگیف‌ها
16/12
2
Deleted Account, Oct 19, 2017 at 00:41
Applied
ذخیرهاندوختن در گیف‌GIFها
16/12
11
Deleted Account, Oct 19, 2017 at 00:30
1 comment
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:36Reply
:گیف بهتره. مانند ایموجی که نمی‌نویسیم EMOJI
Applied
ذخیرهنگه‌داری در گیف‌ها
18/12
1
Deleted Account, Oct 19, 2017 at 00:31
Applied
ذخیرهنگه‌داری در گیف‌GIFها
17/12
121
Pedram D, Oct 12, 2017 at 12:40
1 comment
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:36Reply
:گیف بهتره. مانند ایموجی که نمی‌نویسیم EMOJI
Applied
ذخیره در گیف ها
15/12
241
Amirali, Oct 10, 2017 at 22:55
1 comment
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:40Reply
اندوختن و نگه داری بهتره. چون ما داریم بخش پارسی رو ویرایش می کنیم
Applied
ذخیره در گیف‌هاتو تصاویر متحرک
21/12
51
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
1 comment
Deleted AccountOct 19, 2017 at 00:37Reply
گیف بهتره. مانند ایموجی که نمی‌گیم: چِهرِوَک