Recent Translations

ChatList.Filter.List.Desc
برای تغییر ترتیب، پوشه‌ها را حرکت دهید و رها کنید. برای حذف کلیک راست کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:51
Channel.Username.List.Info.Channel
لینک‌ها را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش آن‌ها را در صفحه اطلاعات کانال تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:48
Channel.Username.List.Info.Group
لینک‌ها را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش آن‌ها را در صفحه اطلاعات گروه تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:48
BotUsername.List.Info
لینک‌ها را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش آن‌ها را در صفحه اطلاعات ربات تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:46
Username.List.Info
برای تغییر ترتیب نمایش لینک‌ها در صفحه اطلاعاتتان، آن‌ها را حرکت دهید و رها کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:46
Username.List.Info
برای تغییر ترتیب نمایش لینک‌ها صفحه اطلاعاتتان، آن‌ها را حرکت دهید و رها کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:45
Username.List.Info
لینک‌ها را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش آن‌ها را در صفحه اطلاعات خود تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:45
ChatList.Filter.List.Desc
برای تغییر ترتیب، پوشه‌ها را بکشید و رها کنید. برای حذف کلیک راست کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 16 at 17:43
GroupStickers.CreateDescription
شما می‌توانید با استفاده از ربات @stickers، بسته‌های اموجی سفارشی خودتان را ایجاد کنید.
Previous
Classy Crow, Apr 11 at 23:10
ChatMessage.Sponsored.Title
حمایت شده
Previous
Sunny Ladybird, Apr 5 at 17:15
Chat.Message.Sponsored
حمایت شده
Previous
Sunny Ladybird, Apr 5 at 17:10
Chat.Ad.WhatThis
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 3 at 15:36
Chat.Message.Sponsored.Link
https://promote.telegram.org
Previous
Nice Giraffe, Apr 3 at 00:02
AccountSettings.MyProfile
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:18
Business.ChatBots.Footer
URL یا نام کاربری ربات تلگرامی که می‌خواهید به صورت خودکار به گفتگوهای شما رسیدگی کند را وارد کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:18
Business.ChatBots.Footer
لینک ربات تلگرامی که می‌خواهید به صورت خودکار به گفتگوهای شما رسیدگی کند را وارد کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:18
SharedMedia.MediaCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.MediaCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.GifCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.GifCount
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.FileCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.FileCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.MusicCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.MusicCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.VoiceCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.VoiceCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:17
SharedMedia.LinkCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:16
SharedMedia.LinkCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:16
SharedMedia.StoryCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.StoryCount
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.ArchiveStoryCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.SavedCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.SavedCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.SavedMessagesCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.SavedMessagesCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:15
SharedMedia.CommonGroupsCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:14
SharedMedia.CommonGroupsCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:14
SharedMedia.SimilarCount_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:12
SharedMedia.SimilarCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:12
PeerMedia.ArchivePosts
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:12
SharedMedia.ArchiveStoryCount
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 19:12
PersonalChannel.Hide
پنهان کردن کانال شخصی
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 16:20
Birthday.Alert.Added
تاریخ تولد اضافه شد
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 16:19
Monetization.BalanceInfo
شما قادر خواهید بود جوایز را با استفاده از Fragment دریافت کنید. Fragment یک پلتفرم شخص ثالث است که تبلیغ کننده برای پرداخت تبلیغات از آن استفاده می‌کنند. [بیشتر بدانید >](telegram.org)
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 16:19
Chat.BotManager.Paused
ربات متوقف شد
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 16:18
Business.Chatbots.Header
رباتی را به حساب کاربری خود اضافه کنید تا به شما کمک کند به صورت خودکار به پیام‌های دریافتی رسیدگی کرده و پاسخ دهید. [بیشتر بدانید >](https://telegram.org)
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 12:12
ChatMessage.Sponsored.Report.LearnMore
درباره [سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تبلیغات تلگرام](telegram.org) بیشتر بدانید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 12:12
InviteFailed.Premium.Text.Single
**%@** دعوت به گروه‌ها را از مخاطبین و کاربران **پرمیوم** قبول می‌کند
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 11:45
Monetization.BalanceInfo_URL
Previous
Sunny Ladybird, Apr 2 at 11:29
PrivacySettingsController.Birthday.AddHeader
شما هنوز تاریخ تولدتان را اضافه نکرده‌اید.
[تاریخ تولد من >]()
Previous
Sunny Ladybird, Apr 1 at 13:23
GeneralSettings.ShowProfileId.Text
Previous
Sunny Ladybird, Apr 1 at 13:18
Chat.BotManager.ReadOnly
ربات این گفتگو را مدیریت می‌کند
Previous
Sunny Ladybird, Mar 31 at 00:37
Chat.Message.Sponsored.Advertiser
تبلیغ کننده
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 14:52
CollectibleItemInfo.PhoneText
شماره تلفن **@%1$@** در Fragment در تاریخ %2$@ به قیمت %3$@** %4$@** (~%5$@) خریداری شد.

[کپی کردن لینک]()
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 12:02
CollectibleItemInfo.UsernameText
نام کاربری **@%1$@** در Fragment در تاریخ %2$@به قیمت %3$@** %4$@** (~%5$@) خریداری شد.

[کپی کردن لینک]()
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 12:01
Monetization.Transaction.ShowMoreTransactions_countable
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 12:01
Monetization.Transaction.ShowMoreTransactions
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 12:01
ChatList.Filter.Empty
**در حال حاضر گفتگویی با این پوشه مطابق نیست.**

[ویرایش پوشه](filter)
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 02:58
ChatList.Filter.Empty
**در حال حاضر هیچ گفتگویی با این پوشه مطابقت ندارد.**

[ویرایش پوشه](filter)
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 02:58
ChatList.Filter.Empty
**در حال حاضر گفتگویی با این پوشه مطابقت ندارد.**

[ویرایش پوشه](filter)
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 02:57
ChatList.Filter.Empty
**در حال حاضر گفتگویی با این پوشه مطابق نیست.**

[ویرایش پوشه](filter)
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 02:57
ApplyLanguage.ApplyLanguageAction
تغییر
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:55
PrivacySettings.PremiumUsers
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
EditAccount.PersonalChannel
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
EditAccount.PersonalChannel.Add
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
Call.Video
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
Call.Toast.WeakNetwork
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
RequestJoin.List.Dismiss.All
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
RequestJoin.List.Approve.All
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:54
Context.Menu.Search
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:53
WebApp.Access.Deny
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:53
InviteFailed.Premium.Title
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:53
InviteFailed.Premium.Action
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:53
InviteFailed.Premium.Text.Single
**%@** دعوت به گروه‌ها را فقط از مخاطبین و کاربران **پرمیوم** قبول می‌کند
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:53
InviteFailed.Premium.Text.MultipleAnd_countable
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:52
InviteFailed.Premium.Text.MultipleAnd
**%1$@** و %2$d نفر دیگر، دعوت به گروه‌ها را فقط از مخاطبین و کاربران **پرمیوم** قبول می‌کند**%1$@** و %2$d نفر دیگر، دعوت به گروه‌ها را فقط از مخاطبین و کاربران **پرمیوم** قبول می‌کنند
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:50
Stats.Monetization
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:48
ChatMessage.Sponsored.Report
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:48
ChatMessage.Sponsored.About
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:48
ChatMessage.Sponsored.Report.Aready
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:48
ChatMessage.Sponsored.Report.OptionTitle
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:48
ChannelBoost.Table.NoAds
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:47
ChannelBoost.NoAds
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:47
ChatInput.Business.Link
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:46
PremiumBoarding.Business.Links
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:46
Business.Message.Recepients.ExcludeUsers
Previous
Sunny Ladybird, Mar 30 at 01:42