Recent Translations

Channel.Persmission.Denied.SendMedia.Forever
مدیران این گروه شما را از ارسال رسانه در اینجا محدود کرده‌اند.
Previous
Classy Crow, May 24 at 14:39
ChannelVisibility.Forwarding.Disabled
محدود کردن هدایت
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:57
ChannelVisibility.Forwarding.Enabled
اجازه هدایت
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:56
TwoStepAuth.EmailInvalid
آدرس ایمیل نامعتبر است. لطفاً دوباره تلاش کنید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:39
UnknownError
خطایی رخ داد. لطفاً بعداً تلاش کنید
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:33
ChatList.Filter.Edit
ویرایش
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:33
ChannelBlacklist.AddMember
افزودن عضو
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:32
StickerPack.Featured.Title
بسته‌های ویژه
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:31
SecureId.RemoveEmail
آدرس ایمیل حذف شود؟
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:31
SecureId.Identity.License.InputPlaceholder
شناسه گواهی‌نامه
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:30
Chat.Context.SaveRingtone.AddSuccess
زنگ با موفقیت ذخیره شد
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:30
Text.Context.Copy.StickerPack
کپی بسته استیکر
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:28
TermsOfService.ProceedBot
لطفاً شرایط را پذیرفته و وارد %@ شوید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:21
WebApp.Reload
بارگذاری مجدد
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:18
SecureId.RemovePhoneNumber
شماره تلفن حذف شود؟
Previous
Classy Crow, May 8 at 16:22
WebApp.RemoveBot
حذف ربات
Previous
Classy Crow, May 8 at 16:21
Emoji.SmilesAndPeople
شکلک‌ها و افراد
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:57
NetworkUsage.BytesSent
بایت‌های ارسالی
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:55
NetworkUsage.BytesReceived
بایت‌های دریافتی
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:55
Search.Confirm.ClearHistory
آیا از پاک کردن تاریخچه گفتگوی خود اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:51
WebApp.Attach.Confirm
«%@» از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در منوی ضمیمه‌های شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Fair Dog, Apr 27 at 05:40
WebApp.Attach.Confirm
«%@» از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در فهرست ضمیمه‌های شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Fair Dog, Apr 27 at 05:40
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Admin
به عنوان مدیر اضافه شود
Previous
Classy Crow, Apr 25 at 18:39
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Member
به عنوان عضو اضافه شود
Previous
Classy Crow, Apr 25 at 18:39
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Admin
به عنوان مدیر اضافه شود؟
Previous
Classy Crow, Apr 25 at 18:37
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Member
به عنوان عضو اضافه شود؟
Previous
Classy Crow, Apr 25 at 18:36
SettingsSearch.Synonyms.Data.Storage.Title
حافظه کش
حافظه موقت
حافظه نهان
Previous
Classy Crow, Apr 22 at 11:07
WebApp.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 04:03
WebApp.Attach.DoenstExist
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 04:02
PhoneNumber.Code.Info
ما پیامکی حاوی کد تأیید را برای شما ارسال کرده‌ایم، لطفاً برای اتمام فرآیند، آن را وارد کنید.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 04:01
Chat.Context.SaveRingtone.AddSuccess
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:58
Chat.Context.SaveRingtone.RemoveSuccess
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:58
Channel.AddBot.Success.Member
شما با موفقیت «%@» را به عنوان عضو در «%@» اضافه کردید.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:57
NotificationSound.Tones.Info
منوی عملیات مربوط به هر فایل mp3 کوتاهی در گفتگو را باز کنید و گزینه «ذخیره برای اعلان» را انتخاب کنید. آن صدا در اینجا ظاهر خواهد شد.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:49
SettingsSearch.Synonyms.Data.Storage.Title
حافظه کش
حافظه پنهان
حافظه نهان
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:35
System.MemoryWarning.Text
مک شما دارای فضای دیسک کمی است. لطفاً با حذف فایل‌های غیرضروری یا تغییر تنظیمات حافظه موقت خود مقداری از فضای ذخیره‌سازی را آزاد کنید.

فضای ذخیره‌سازی آزاد: ~%@
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:34
StorageUsage.Calculating
تلگرام در حال محاسبه حجم فعلی حافظه موقت شماست.
این کار ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:34
StorageUsage.Limit.Desc
در صورتی که حجم حافظه موقت شما از این محدوده بیشتر شود، قدیمی‌ترین رسانه‌ها حذف می‌شوند.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:34
StorageUsage.CleaningProcess
در حال آزادسازی فضای ذخیره‌سازی با پاک کردن حافظه موقت محلی شما...
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:33
EmptyChat.StorageUsage.CacheDescEmpty
حافظه موقت تلگرام خالی است.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:33
StorageUsage.Limit.Header
حداکثر حجم حافظه موقت
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
EmptyChat.StorageUsage.Data
حداکثر حجم حافظه موقت
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
LogoutOptions.ClearCacheTitle
پاک کردن حافظه موقت
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:30
EmptyChat.StorageUsage.Clear
پاک کردن حافظه موقت
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:30
Error.Username.NumberStart
نام‌های کاربری نمی‌توانند با عدد آغاز شوند.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:03
Error.Username.UnderscopeStart
نام کاربری نمی‌تواند با _ آغاز شود.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:01
ReportReason.Drugs
داروهای غیرقانونی
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 02:50
ChatTheme.Theme
پوسته‌ی گفتگو
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 02:49
PeerInfo.BotAddTo.Info
این ربات می‌تواند گروه یا کانال را مدیریت کند.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 02:47
EditTheme.SlugError.Format
متأسفانه کاراکتر نامعتبر است
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 02:37
Chat.Context.SaveRingtone.Add
ذخیره برای اعلان
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 02:18
Chat.Context.SaveRingtone.Remove
حذف آهنگ زنگ
Previous
Classy Crow, Apr 18 at 11:33
NotificationSound.Tones.Upload
آپلود زنگ
Previous
Classy Crow, Apr 18 at 11:32
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Member
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
Channel.AddBot.Confirm.Ok.Admin
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
Channel.AddBot.Confirm.Title.Member
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
Channel.AddBot.Confirm.Title.Admin
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
Channel.AddBot.Button.Member
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
Channel.AddBot.Button.Admin
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
PhoneNumber.Code.Title
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
PhoneNumber.Title
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:09
PhoneNumber.SendCode
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
PhoneNumber.ChangePhoneNumber
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
ShareModal.Select
انتخاب کردن
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
ShareModal.Select
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
VoiceChat.Status.Viewers
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
VoiceChat.Status.Viewers_countable
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:08
Chat.Context.SaveRingtone.Remove
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:07
Chat.Context.SaveRingtone.Add
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:07
ChannelMembers.OtherMembers
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:07
ChannelMembers.Contacts
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:07
ReportReason.PersonalDetails
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:07
ReportReason.Drugs
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:06
Channel.AddBot.Title
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:06
ChatTheme.Theme
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:05
ChatTheme.Colorful
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:05
Channel.AddBot.AdminRights
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:04
Channel.AddBot.CustomTitle
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:04
WebApp.Attach.Confirm.OK
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:04
WebApp.Reload
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:04
WebApp.RemoveBot
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:04
WebApp.InstallBot
نصب کردن ربات
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:03
WebApp.InstallBot
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:03
WebApp.FirstOpen.Title
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:03
NotificationSound.Title
<no value>
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:02
SelectPeers.Title.SelectGroupOrChannel
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 21:00
DataAndStorage.CateroryFileSizeLimit.Header
محدود کردن توسط حجم
Previous
Fair Dog, Apr 16 at 20:40
Login.QR.Help2
به قسمت **تنظیمات** > **دستگاه‌ها** > ** اتصال دستگاه دسکتاپ** مراجعه کنید
Previous
Classy Crow, Apr 16 at 20:40