Recent Translations

EditMarkdownHint2Android X
Хат мәтінін ескі әдіспен пішімдеу: `**`**жуан**`**`, `__`__көлбеу__`__`, `~~`~~сызылған~~`~~`,``` `моно`, `||`||жасыру||`||`,``` [мәтін](url)
Previous
Murat, Jun 27 at 20:34
TelegramFaqUrlAndroid
https://www.notion.so/Telegram-7fe8b68c1de641eaa6543a88edb40201
Previous
Murat, Jun 27 at 12:59
TelegramFaqUrlAndroid
Previous
Murat, Jun 27 at 12:58
lng_premium_double_limits_about_channelsTDesktop
{count} арна мен топқа дейін қосылу{count} арна мен топқа дейін қосылу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:19
Premium.Limits.GroupsAndChannelsInfoiOS
1000 арна мен топқа дейін қосылу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:18
GroupsAndChannelsLimitSubtitleAndroid
%d арна мен топқа дейін қосылу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:18
Premium.MaxFoldersCountNoPremiumTextiOS
Шектеу: **%1$@** бума. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:17
Premium.Limit.Locked.SavedGifs.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** GIF. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:17
BioLimitSubtitleAndroid
Көбірек таңба мен сілтмені қосыңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:16
lng_premium_double_limits_about_bioTDesktop
Көбірек таңба мен сілтмені қосыңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:16
Premium.Limit.Locked.Accounts.InfomacOS
Шектеу: %@ тіркелгі. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:16
LimitReachedFileSizeLockedAndroid
Құжат жіберілмейді, себебі мөлшері **%1$s** үлкен. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:15
Premium.MaxFileSizeNoPremiumTextiOS
Құжат жіберілмейді, себебі мөлшері **%@** үлкен. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:14
Premium.Limit.Locked.FileSize.InfomacOS
Құжат жіберілмейді, себебі мөлшері **%1$@** үлкен. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:14
Premium.Limit.Locked.Caption.InfomacOS
Сипаттамада ең көбі **%1$@** таңба болуы керек. Келешекте бұл шектеуді ұлғайтайық деп жатырмыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:14
Premium.Limit.Locked.Channels.InfomacOS
**%1$@** топ пен арнаға қосылғансыз. Келешекте бұл шектеуді ұлғайтайық деп жатырмыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:14
Premium.Limit.Locked.Channels.InfomacOS
**%1$@** топ пен арнаның мүшесісіз. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:14
lng_premium_summary_about_unique_reactionsTDesktop
Тек Premium жазылушысына қолжетімді қосымша реакция
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:13
Premium.ReactionsInfoiOS
Тек Premium жазылушысына қолжетімді қосымша реакция
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:13
PremiumPreviewReactionsDescriptionAndroid
Тек Premium жазылушысына қолжетімді қосымша реакция
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:13
TelegramPremiumUserDialogTitleAndroid
**%s** Telegram Premium жазылушысы
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:12
Premium.Limit.Locked.Caption.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** таңба. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:12
Premium.Limit.Locked.Folders.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** бума. Келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:11
LimitReachedFavoriteStickersSubtitlePremiumAndroid
Ескі стикерді осыған алмастырды
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:10
Premium.MaxFavedStickersFinalTextiOS
Ескі стикерді осыған алмастырды
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:10
Premium.Limit.ChatInFolders.InfomacOS
Бумаға ең көбі **%1$@** чат сала аласыз. **Telegram Premium**-ге жазылып, **%2$@** чатқа дейін көбейте аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:09
Premium.MaxChatsInFolderFinalTextiOS
Бумаға **%@** көп чат қоса алмайсыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:09
Premium.Limit.ChatInFolders.InfomacOS
Шектеу: бумаға **%1$@** чат. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 26 at 05:08
Premium.Limit.Channels.InfomacOS
**%1$@** топ пен арнаның мүшесісіз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** топ пен арнаға ұлғайтыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:20
Stickers.Premium.UnlockmacOS
Premium стикерін алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:19
Premium.Stickers.ProceediOS
Premium стикерін алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:19
UnlockPremiumStickersAndroid
Premium стикерін алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:19
lng_premium_unlock_stickersTDesktop
Premium стикерін алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:19
lng_premium_double_limits_about_accountsTDesktop
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:18
lng_premium_double_limits_about_accountsTDesktop
{count} тіркелгіні әртүрлі нөмірмен қоса аласыз{count} тіркелгіні әртүрлі нөмірмен қоса аласыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:18
ConnectedAccountsLimitSubtitleAndroid
%d тіркелгіні әртүрлі нөмірмен қоса аласыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:17
Premium.Limits.AccountsInfoiOS
4 тіркелгіні әртүрлі нөмірмен қоса аласыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:17
PremiumPreviewNoAdsDescription2Android
Жарнаманы кетіргіңіз келсе Telegram Premium-ге жазылыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:17
Premium.NoAdsStandaloneInfoiOS
Жарнаманы кетіргіңіз келсе **Telegram Premium**-ге жазылыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:16
TelegramPremiumUserDialogSubtitleAndroid
**Telegram Premium** тіркелгісі арнайы мүмкіндік пен қосымша функцияға қолжетімді болады.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:16
Premium.PersonalDescriptioniOS
**Telegram Premium** тіркелгісі арнайы мүмкіндік пен қосымша функцияға қолжетімді болады.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:16
Premium.Limit.Caption.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** таңба. **Telegram Premium-ге** жазылып, шектеуді **%2$@** дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:15
LimitReachedFoldersAndroid
Шектеу: **%1$d** бума. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$d** бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:02
Premium.MaxFoldersCountTextiOS
Шектеу: **%1$@** бума. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:01
Premium.Limit.Folders.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** бума. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 16:01
lng_premium_summary_about_advanced_chat_managementTDesktop
Әдепкі буманы орнату құралы, автоматты түрде контакт еместің чатын мұрағаттап жасыру.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:57
PremiumPreviewAdvancedChatManagementDescriptionAndroid
Әдепкі буманы орнату құралы, автоматты түрде контакт еместің чатын мұрағаттап жасыру.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:57
Premium.ChatManagementInfoiOS
Әдепкі буманы орнату құралы, автоматты түрде контакт еместің чатын мұрағаттап жасыру.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:57
lng_premium_double_limits_about_foldersTDesktop
{count} бумаға дейін сұрыптаңыз{count} бумаға дейін сұрыптаңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:55
FoldersLimitSubtitleAndroid
%d бумаға дейін сұрыптаңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:54
Premium.Limits.FoldersInfoiOS
20 бумаға дейін сұрыптаңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:54
lng_sticker_premium_titleTDesktop
Әсермен
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 15:53
Premium.MaxPinsFinalTextiOS
**%@** көп чатты бекіте алмайсыз. Кейбіреуін ажыратыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 25 at 14:52
GeneralSettings.ShowCallsTabmacOS
Қоңырау белгішесін көрсету
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
CallSettings.TabIconiOS
Қоңырау белгішесін көрсету
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
lng_settings_workmode_trayTDesktop
Трейде белгішені көрсету
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
NotificationSettings.BounceDockIconmacOS
Док белгішесі секіруі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
lng_settings_alert_macTDesktop
Док белгішесі секіруі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
BadgeCounterSettingAndroid X
Белгішедегі санағыш
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
PermissionDrawAboveOtherAppsGroupCallTitleAndroid
Бейнечат белгішесі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
Appearance.AppIconiOS
Қолданба белгішесі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
AppIconAndroid
Қолданба белгішесі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
Calls.CallTabTitleiOS
Қоңырау белгішесі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
lng_filters_icon_headerTDesktop
Белгіше таңдау
Previous
Murat, Jun 24 at 16:41
ThemeSectionIconsAndroid X
Белгішелер
Previous
Murat, Jun 24 at 16:40
Белгішелер жинағы
Previous
Murat, Jun 24 at 16:40
Premium.AppIcons.ProceediOS
Premium таңбашаны алу
Previous
Murat, Jun 24 at 16:39
PremiumPreviewAppIconDescriptionAndroid
Telegram-ға арналған арнайы таңбаша жинағы бар.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:39
PremiumPreviewAppIconDescription2Android
**Telegram Premium**-ге жазылып, арнайы қолданба таңбашасын алыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:38
Premium.AppIconStandaloneInfoiOS
**Telegram Premium**-ге жазылып, арнайы қолданба таңбашасын алыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:38
p_lightStatusBarAndroid X
Қосулы күйінде белгіше қараңғы түске ие бола алады. **Android 6.x** не жаңа нұсқаларда қолданылады.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:38
lng_tray_icon_textTDesktop
Telegram әлі мында қосулы.
Оны баптауларда өзгерте аласыз.
Белгіше трейде болмаса, сіз оны
жасырын тұрған белгішелер
арасында таба аласыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:38
error_CHANNELS_TOO_MUCHAndroid X
Кешіріңіз, сіз өте көп арна мен топқа қосылғансыз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:37
Join.ChannelsTooMuchmacOS
Кешіріңіз, сіз өте көп арна мен топқа қосылғансыз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:37
OldChannels.NoticeTextiOS
Кешіріңіз, сіз өте көп арна мен топқа қосылғансыз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:36
TooManyCommunitiesHintJoinAndroid
Кешіріңіз, сіз өте көп арна мен топқа қосылғансыз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:36
Premium.AppIconStandaloneiOS
Premiuim қолданба таңбашасы
Previous
Murat, Jun 24 at 16:36
lng_premium_unavailableTDesktop
Бұл функцияны **Telegram Premium**-ға жазылған

**Telegram Premium** өңіріңізде істемейді.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 16:08
lng_premium_unavailableTDesktop
Бұл функция **Telegram Premium** жазылуын қажет етеді.

**Telegram Premium** еліңіз үшін қолжетімсіз
.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 15:24
Premium.MaxAccountsTextiOS
Шектеу: **%@** тіркелгі. **Telegram Premium**-ге жазылып көбірек қоса аласыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 15:08
Premium.MaxFileSizeTextiOS
**Telegram Premium**-ге жазылып, файлдың шектеуін %@ дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 15:04
Premium.Limit.Pin.InfomacOS
Шектеу: **%1$@** бекіту. Кейбіреуін ажыратыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бекітуге дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:51
Premium.UploadSizeInfoiOS
2 ГБ қана емес 4 ГБ файлды да жүктеп сала алу, ал жад сыйымдылығы шексіз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:50
Premium.ChatManagementiOS
Қосымша чат басқармасы
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:49
Premium.Limits.BioInfoiOS
Көбірек таңба мен сілтмені қосыңыз
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:49
Reactions.Preview.UnlockmacOS
Premium реакциясын алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:48
lng_premium_unlock_reactionsTDesktop
Premium реакциясын алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:48
Premium.Reactions.ProceediOS
Premium реакциясын алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:48
UnlockPremiumReactionsAndroid
Premium реакциясын алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:48
PremiumPreviewAppIcon2Android
Қосымша қолданба таңбашасы
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:47
Premium.PersonalTitleiOS
[%@]() Telegram Premium
жазылушыс
ы
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:43
PremiumPreviewAppIconAndroid
Premium қолданба таңбашасы
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:42
UnlockPremiumIconsAndroid
Premium таңбашаны алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:42
Premium.AppIconInfoiOS
Telegram-ға арналған арнайы таңбаша жинағы бар.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:59
Premium.MaxPinsTextiOS
**%1$@** көп чатты бекіте алмайсыз. Кейбіреуін ажыратыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** чатқа дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:56
PremiumPreviewAnimatedProfilesDescriptionAndroid
Өзіңізді көрсету арналған бейне аватар. Чат пен чат тізімінде ойнатылады.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:54
lng_premium_summary_about_animated_userpicsTDesktop
Өзіңізді көрсету арналған бейне аватар. Чат пен чат тізімінде ойнатылады.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:54
Premium.AvatarInfoiOS
Өзіңізді көрсету арналған бейне аватар. Чат пен чат тізімінде ойнатылады.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:54
lng_premium_summary_about_profile_badgeTDesktop
Атыңыз жанында Telegram-ды қолдағаныңызды көрсететін таңбаша.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:50
PremiumPreviewProfileBadgeDescriptionAndroid
Атыңыз жанында Telegram-ды қолдағаныңызды көрсететін таңбаша.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 03:50