InviteLinkLimitedByUsersAlertHint

0 — no - no limit
12