TransferOwnershipAlertUnknown

Are you really sure you want to proceed?

This operation is **irreversible**, so check again if all details are correct.
120
Applied
Anda pasti ingin teruskan?

Operasi ini **tidak boleh ditukar balik**, oleh itu pastikan semua maklumat adalah betul.
117/120
Ir. Sam Ahmad, Sep 1, 2021 at 03:51