CancelAccountResetInfo

GeneralCritical
Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
312
Applied
Algú amb accés al vostre número **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS. També ho podeu cancel·lar si **canvieu el número de telèfon** a un que controleu.
304/312
Artur, Aug 19, 2020 at 06:25
Applied
Algú amb accés al vostre número **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
240/312
Artur, Jan 9, 2019 at 08:52