EditMarkdownHint

Edit text in messages using the old-school way: `**`**bold**`**`, `__`__italic__`__`, `~~`~~strikethrough~~`~~`, `````` `monospace````,,``` [text](url)
143
Applied
Editeu el text dels missatges usant la manera tradicional: `**`**negreta**`**`, `__`__cursiva__`__`, `~~`~~ratllat~~`~~`, ````bloc de codi````, [text](url)
155/143
Artur, Feb 16 at 10:20