MarkdownHint

When active, following markdown rules apply:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
100
Applied
Quan està activat, s'apliquen aquestes regles:
__cursiva__
`codi` ```bloc de codi```
[text](url)
96/100
Aleix 🎗✏️, Oct 15, 2018 at 22:34