lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
227
Applied
Algú amb accés al vostre número {phone} ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
238/227
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30