ActionAddUserSelf

un1 returned to the group
25
Applied
un1 به گروه بازگشت
18/25
Sunny Ladybird, Nov 12, 2018 at 12:23
Applied
un1 به به گروه بازرگشت
18/25
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
un1 به به گروه بازگشت
19/25
1
Sunny Ladybird, Oct 19, 2017 at 00:58
1 comment
Ali NajafiJan 2, 2018 at 23:55Reply
مترجمانِ عزیز دقت داشته باشند، در چنین جمله‌هایي که یه متغیر اولِ جمله قرار می‌گیره در مواردي می‌تونه باعثِ ایجادِ مشکل بشه: وقتي نامِ کاربر (یعنی همون un1) انگلیسی باشه، در پایانِ جمله قرار خاهد گرفت؛ مثلن به این شکل: «به گروه پیوست AliNâ».
چاره اش ساده'ست: علامتِ راست‌به‌چپ با یونی‌کدِ 200F که در صفحه‌کلیدِ استاندارد هم موجود اه. اگه این علامت در آغازِ چنین جمله‌هایي درج بشه، نامِ کاربر، حتا اگه انگلیسی هم باشه، همواره در آغازِ جمله خاهد موند.
Applied
un1 به به گروه بازگشت
20/25
1
Ali Najafi, Jan 2, 2018 at 23:55
1 comment
Ali NajafiJan 2, 2018 at 23:55Reply
تفاوتِ این ترجمه با دیگری این است که در آغازِ این‌یکی علامتِ راست‌به‌چپ درج شده.
علامتِ راست‌به‌چپ چی'ست؟:
در چنین جمله‌هایي که یه متغیر اولِ جمله قرار می‌گیره در مواردي می‌تونه باعثِ ایجادِ مشکل بشه: وقتي نامِ کاربر (یعنی همون un1) انگلیسی باشه، در پایانِ جمله قرار خاهد گرفت؛ مثلن به این شکل: «به گروه پیوست AliNâ».
چاره'ش ساده'ست: علامتِ راست‌به‌چپ با یونی‌کدِ 200F که در صفحه‌کلیدِ استاندارد هم موجود اه. اگه این علامت در آغازِ چنین جمله‌هایي درج بشه، نامِ کاربر، حتا اگه انگلیسی هم باشه، همواره در آغازِ جمله خاهد موند.