ActionKickUser

un1 removed un2
15
Applied
un1، un2 را حذف کرد
19/15
1
Sunny Ladybird, Oct 24, 2017 at 17:30
1 comment
Ali NajafiJan 3, 2018 at 00:03Reply
مترجمانِ عزیز دقت داشته باشند، در چنین جمله‌هایي که یه متغیر اولِ جمله قرار می‌گیره در مواردي می‌تونه باعثِ ایجادِ مشکل بشه: وقتي نامِ کاربرِ اول (یعنی un1) یا هردو انگلیسی باشه، در پایانِ جمله قرار خاهد گرفت؛ مثلن به این شکل:
«حمید را حذف کرد ،AliNâ»
یا حتا بدتر: «را حذف کرد AliNâ، Hamid».
چاره اش ساده'ست: علامتِ راست‌به‌چپ با یونی‌کدِ 200F که در صفحه‌کلیدِ استاندارد هم موجود اه. اگه این علامت در آغازِ چنین جمله‌هایي درج بشه، نامِ کاربر، حتا اگه انگلیسی هم باشه، همواره در آغازِ جمله خاهد موند. در این‌جا، این علامت پیش از نامِ دوم هم لازم است.
Applied
un2 ، un1، un2 را حذف کرد
21/15
1
Mv2, Oct 12, 2017 at 00:35
Applied
un1، un2 را حذفو پاک کرد
19/15
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
un2 ،un1، un2 را حذف کرد
20/15
Sunny Ladybird, Oct 19, 2017 at 01:44
Applied
un1، ،un2 را حذف کرد
20/15
Nice Giraffe, Oct 19, 2017 at 13:38
Applied
un1، un2 را حذف کرد
21/15
2
Ali Najafi, Jan 3, 2018 at 00:03
2 comments
Ali NajafiJan 3, 2018 at 00:06Reply
پیش از نامِ هر دو کاربر، علامتِ راست‌به‌چپ درج شده.
توضیح:
در چنین جمله‌هایي که یه متغیر اولِ جمله قرار می‌گیره در مواردي می‌تونه باعثِ ایجادِ مشکل بشه: وقتي نامِ کاربرِ اول (یعنی un1) یا هردو انگلیسی باشه، در پایانِ جمله قرار خاهد گرفت؛ مثلن به این شکل:
«علی را حذف کرد ،AliNâ»
یا حتا بدتر: «را حذف کرد AliNâ، Hamid».
چاره'ش ساده'ست: علامتِ راست‌به‌چپ با یونی‌کدِ 200F که در صفحه‌کلیدِ استاندارد هم موجود اه. اگه این علامت در آغازِ چنین جمله‌هایي درج بشه، نامِ کاربر، حتا اگه انگلیسی هم باشه، همواره در آغازِ جمله خاهد موند. در این‌جا، این علامت پیش از نامِ دوم هم لازم است.
ShawyanJan 4, 2018 at 18:06Reply
دوست عزیز،
از آنجا که سیستم عامل اندروید است، این مورد خود انجام میپذیرد و نیازی با افزودن کرکتر اضافی نیست.