ChannelPublicInfo

Public channels can be found in search, anyone can join them.
61
Applied
کانال‌های عمومی در نتایج جستجو پیدا می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن‌ها بپیوندد.
79/61
2
Sunny Ladybird, Oct 18, 2017 at 20:02
Applied
کانال های عمومی در نتایجاز طریق جستجو پیدا می شوند و هر کسفردی می تواند به آن‌ها بپیوندعضو شود.
70/61
3
Farzam, Oct 11, 2017 at 00:28
Applied
کانال‌های عمومی در نتایج جستجو پیدایافت می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن‌دانها بپیوندد.
70/61
1
P3D, Oct 11, 2017 at 07:28
Applied
کانال های عمومی در نتایجمی توانند با جستجو پیدا می‌شوند ،پس و هر کسی می‌فردی میتواند به آنها بپیوندد.
80/61
1
Amir, Oct 11, 2017 at 13:56
Applied
کانال‌های عمومی در نتایجرا با استفاده از جستجو پیدامی‌توان یافت و هر فردی می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن‌ها بپیوندد.
88/61
1
Mohammad Khallaghi, Oct 16, 2017 at 13:49
Applied
کانال های عمومی دررو میشه تو نتایج جستجو پیدادید و هر کسی هم می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن‌ها بپیوندد تونه عضوش بشه .
73/61
112
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
2 comments
حمیدOct 11, 2017 at 05:16Reply
اصلاً عامیانه نوشتن در نرم افزارها و متون رسمی کاربردی ندارد. بگذاریم زبان فارسی محاوره ای فقط برای چت ها و گفتگوها باقی بمانند. زبان محاوره ای در انگلیسی و دیگر زبانها هم وجود دارند. اما آیا آنها غنای زبان خود را به دست فراموشی می سپارند و زبان محاوره ای برای پیامهای داخل نرم افزار استفاده می کنند؟
Mohammad KhallaghiOct 16, 2017 at 13:55Reply
خواهشا با این دست ترجمه‌ها زبان فارسی را به فنا ندهید.
در ترجمه‌ی بالا اولا شاهد محاوره هستیم که هیچ کاربردی در نوشتار ندارد.
این نرم‌‌افزار رو ۲۰ میلیون نفر استفاده می‌کنن و ترجمه‌های فارسی اون رسما به مرجع تبدیل می‌شه به همین دلیل استفاده از محاوره اصلا کار درستی نیست.
ضمنا بسیتری از مسائل نگارشی مانند نیم‌فاصله و غیره در این ترجمه رعایت نشده که افتضاح است. از نویسنده‌ی این پیام خواهش می‌کنم خودش پیام رو پاک کنه و از صحبت محاوره تنها تو توییتر و تلگرام استفاده کنه نه ترجمه‌ی رسمی نرم‌افزار ه
Applied
کانال‌های عمومی را در نتایج جستجو پیدامی‌توان یافت و هر کسی می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن‌دانها بپیوندد.
74/61
P3D, Oct 11, 2017 at 07:27
Applied
کانال های عمومی را میهای عمومی در نتایجتوان از طریق جستجو پیدا کرد و هر فردی می‌شوند و هر کسی می‌ تواند به آن‌ها بپیوندعضوشان شود.
80/61
Armin, Oct 18, 2017 at 07:02
Applied
کانال‌های عمومی می‌توانند در نتایج جستجو پیدا شوند و هر کسی می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن ها بپیوندد.
86/61
Sunny Ladybird, Oct 18, 2017 at 19:57
Applied
کانال‌های عمومی در نتایج جستجو پیدا می‌شوند و هر کسی می‌تواند به آن ها بپیوندد.
79/61
Sunny Ladybird, Oct 18, 2017 at 19:58