CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
308
Applied
Alguén con acceso ao teu número de teléfono %@ solicitou eliminar a túa conta de Telegram e restablecer o teu contrasinal da verificación en dous pasos.

Se non fuches ti, pon o código que te enviamos por SMS. Tamén podes cancelar a solicitude **cambiando o teu número de teléfono**.
283/308
Classy Beaver, Dec 15, 2020 at 13:22