Stories443 443 phrases  •  155 screenshots

StoryPrivacyNone
ArchiveSettings
ArchiveSettingUnmutedFoldersCheck
ArchiveSettingUnmutedChatsCheck
NewChatsFromNonContactsCheck
BotShare
ReportChat
EditedMessage
StoryPrivacyAlertExcludeFromEveryoneTitle
StoryPrivacyAlertExcludeFromEveryoneSubtitle
UsersDeselectAll
StoryPrivacyButtonSave
SelfStoryTitle
StoryPrivacyAlertExcludedContactsTitle
StoryPrivacyAlertExcludedContactsSubtitle
StoryPrivacyButtonExcludeContacts
StoryPrivacyAlertCloseFriendsTitle
StoryPrivacyAlertCloseFriendsSubtitle
StoryPrivacyButtonSaveCloseFriends
StoryPrivacyAlertSelectContactsTitle
StoryPrivacyAlertSelectContactsSubtitle
StoryPrivacyAlertBlocklistSubtitle
StoryDeleteContact
ProfileMyStories
ProfileMyStoriesTab
ProfileStoriesArchiveTab
StoryPrivacyCloseFriends
ServerErrorViewersTitle
StoryPrivacyAlertTitle
StoryPrivacyOptionSelectedContactsDetail
StoryPrivacyButtonPost
StoryDraft
StoryDeleteDraft
StoryPhoto
StoryVideo
StoryHintPinchToZoom
StoryHintSwipeToZoom
StoryMentionedAction
StoryYouMentionInDialog
ForwardedStoryFrom
NotificationsStoryUnmute
StoryDraftsAlbum
LocalStoriesCache
CacheStories
StoryPrivacyOptionEveryone
StoryPrivacyOptionExcludePeople
StoryPrivacyOptionContacts
StoryPrivacyOptionExcludePerson
StoryPrivacyOptionCloseFriends
StoryPrivacyOptionPeople
StoryPrivacyOptionSelectedContacts
StoryWidgetLocation
StoryWidgetPhoto
StoryAudioRemove
BoostsLevel
OpenChannelArchiveStories
StoryPrivacyPublishAs
RecorderEditStory
BoostLinkButton