CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
%@ деген нөміріңізді білетін біреу Telegram тіркелгіңізді жоюға және екі сатылы растау құпиясөзін сөндіруге сұрау жасады.

Бұны істеген сіз болмасаңыз, нөміріңізге SMS арқылы жіберілген кодты теріңіз, болмаса **телефон нөмірін өзгертіңіз**.
240/304
Fair Dog, Dec 28, 2023 at 15:19