CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
308
Applied
Algú amb accés al vostre número **%@** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número. També ho podeu cancel·lar si **canvieu el vostre número** a un que controleu.
316/308
Artur, Aug 31, 2020 at 22:39
Applied
Algú amb accés al vostre número **%@** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
238/308
Artur, Feb 14, 2019 at 20:42
Applied
Algú amb accés al vostre número **%@** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número. També podeu cancel·lar això **canviant el vostre número de telèfon** per un altre que controleu.
335/308
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 26, 2020 at 06:57