Recent Translations

SyncContactsDeleteInfo
این کار مخاطبین شما را از سرورهای تلگرام حذف می‌کند. در صورت فعال بودن 'همگام‌سازی مخاطبین'، مخاطبین مجدداً همگام‌سازی خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Jul 24 at 01:55
CustomTitleHint
یک عنوان سفارشی که به جای '%1$s' به تمامی اعضا نمایش داده خواهد شد.
Previous
Ghazaleh, Jul 24 at 01:54
EventLogEmptyTextSearch
فعالیت اخیری که شامل '%1$s' باشد یافت نشد.
Previous
Ghazaleh, Jul 24 at 01:53
ActionPinnedText
%1$s، "%2$s" را سنجاق کرد
Previous
Ghazaleh, Jul 24 at 01:39
EditPrivacyCallP2PInfo
با غیرفعال کردن نظیر به نظیر با %1$s، تمامی تماس‌ها از طریق سرورهای تلگرام منتقل می‌شوند تا از آشکار شدن آدرس IP شما جلوگیری شود، اما ممکن است کیفیت صدا کمی پایین بیاید.
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:10
EditPrivacyCallP2P
استفاده از نظیر به نظیر در تماس‌ها
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:08
PrivacyCallsP2PTitle2
نظیر به نظیر در تماس‌ها
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:07
UseP2PWith
با این افراد از نظیر به نظیر استفاده شود
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:07
PeerToPeerInfo
با غیرفعال کردن نظیر به نظیر، تمامی تماس‌ها از طریق سرورهای تلگرام منتقل می‌شوند تا از آشکار شدن آدرس IP شما جلوگیری شود، اما ممکن است کیفیت صدا کمی پایین بیاید.
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:06
PrivacyCallsP2PTitle
نظیر به نظیر
Previous
Ghazaleh, Jul 6 at 22:06
RemindInXMinutes
یادآوری ظرف %1$s دقیقهیادآوری ظرف %1$s دقیقه
Previous
MR. Garcia, Jul 4 at 18:32
RemindInXHours
یادآوری ظرف %1$s ساعتیادآوری ظرف %1$s ساعت
Previous
MR. Garcia, Jul 4 at 18:31
error_USER_NOT_MUTUAL_CONTACT
متأسفانه اگر کاربری دیگر عضو یک گروه نباشد، جهت بازگرداندن او به گروه، شما باید در مخاطبین تلگرام او باشید.

توجه داشته باشید، مادامی که او در فهرست کاربران حذف شده نباشد، همچنان می‌تواند از طریق لینک دعوت به گروه بپیوندد.
Previous
Ghazaleh, Jul 3 at 18:18
format_notificationScheduledPrivate
📅 پیام برای تاریخ %1$s زمان‌بندی شد
Previous
MR. Garcia, Jun 3 at 11:43
format_notificationScheduledGroup
📅 پیام برای تاریخ %1$s زمان‌بندی شد
Previous
MR. Garcia, Jun 3 at 11:43
SecretLinkPreviewAlert
آیا تمایل دارید پیش‌نمایش‌های لینک را در گفتگوی محرمانه فعال کنید؟ توجه داشته باشید که پیش‌نمایش‌های لینک در سرورهای تلگرام ایجاد می‌شوند.
Previous
Ghazaleh, Jun 2 at 14:56
DebugVerbosity
Previous
D90, May 27 at 19:05
PhoneNumberAlert
کاربران در صورتی شماره تلفن جدید شما را می‌بینند که آن را در دفترچه تلفن خود ذخیره داشته باشند یا تنظیمات حریم خصوصی شما به آن‌ها اجازه دیدن شماره تلفنتان را بدهد.
شما می‌توانید این گزینه را در قسمت تنظیمات > حریم خصوصی و امنیت > شماره تلفن تنظیم کنید.
Previous
Ghazaleh, May 27 at 18:10
ShareNotificationError
Previous
Ghazaleh, May 20 at 20:05
DebugLogTags
Previous
Ghazaleh, May 20 at 20:03
RetrievingText
Previous
Ghazaleh, May 20 at 20:03
DebugLogcat
Previous
Ghazaleh, May 20 at 19:53
CopyReportData
Previous
Ghazaleh, May 20 at 19:50
format_notificationTicker
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 20 at 19:50
BrushSize
Previous
Ghazaleh, May 20 at 19:50
DebugLogcatOnly
Previous
Ghazaleh, May 20 at 19:49
PinNotify2
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:54
InvitedByXOnDate
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:53
InvitedByX
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:53
DebugLogFiles
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:52
DebugLogSize
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:52
DebugReset
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:52
DebugModules
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 11 at 10:51
EditMarkdownHint
به روش سنتی متن پیام‌ها را ویزایش کنید: `**`**برجسته**`**`, `__`کج`__`, `~~`~~خط خورده~~`~~`,``` `تک‌فاصله`,``` [متن](لینک)
Previous
Ghazaleh, May 9 at 10:01
EditMarkdownHint
به روش سنتی متن پیام‌ها را ویرایش کنید: `**`**bold**`**`، `__`__کج__`__`، `~~`~~خط خورده~~`~~`، ````تک‌فاصله````، [text](url)
Previous
Ghazaleh, May 9 at 10:01
c_textLinkPressHighlight
پس‌زمینه لینک زده شده. باید مات باشد.
Previous
Ghazaleh, May 9 at 09:59
Gif
گبف
Previous
Ghazaleh, May 8 at 11:52
PsaChatInfoCovid
این گفتگو، اعلان خدمات عمومی مربوط به بیماری فراگیر **کووید-19 (کرونا)**‌ کنونی را به شما ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره این نوآوری به لینک زیر مراجعه کنید:
https://telegram.org/blog/coronavirus
Previous
Ghazaleh, May 6 at 05:18
PrivacyAddToGroupsNobodyExcept
هیچ‌کس (%1$s) نمی‌تواند شما را به گروه‌ و کانال‌ها اضافه کند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:36
PrivacyAddToGroupsNobody
هیچ‌کس نمی‌تواند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:36
PrivacyAddToGroupsContacts
فقط مخاطبین می‌توانند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کنند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:36
PrivacyAddToGroupsContactsExcept
فقط مخاطبین (%1$s) می‌توانند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کنند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:36
PrivacyAddToGroupsEverybodyExcept
همه (%1$s) می‌توانند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کنند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:36
PrivacyAddToGroupsEverybody
همه می‌توانند شما را به گروه‌ها و کانال‌ها اضافه کنند
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:35
MuteNonContactsInfo
اعلان‌های مربوط به افرادی که در فهرست مخاطبین شما نیستند بدون صدا ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید بدون داشتن شماره تلفن افراد، آن‌ها را از صفحه پروفایلشان به مخاطبین خود اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:35
LastSeen
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:34
EditPrivacyStatus
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:34
PrivacyVisibilityUser
%1$s در پروفایل من چه چیزهایی را می‌بیند؟
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:34
StatsChartLanguage
زبان
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:34
Gif
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaType
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaTypeCovid
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaForward
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaForwardCovid
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaInfoCovid
این پیام، اعلان خدمات عمومی مربوط به بیماری فراگیر کووید-19 (کرونا)‌ کنونی را به شما ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره این نوآوری به لینک زیر مراجعه کنید:
https://telegram.org/blog/coronavirus
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaHide
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:33
PsaHideDone
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:32
PsaFromX
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:32
PsaHideConfirm
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:32
PsaFromXViaBot
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:31
message_viaBot
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:31
message_nameViaBot
Previous
Ghazaleh, May 3 at 07:31
NobodyLikesSpam2
متأسفانه شما در حال حاضر فقط می‌توانید مخاطبین مشترک را به گروه‌ها اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, Apr 28 at 22:22
HoldToSendAsCopy
برای ارسال به صورت کپی و سایر گزینه‌ها نگه دارید.
Previous
Ghazaleh, Apr 28 at 22:21
error_NotFound
Previous
Ghazaleh, Apr 28 at 22:21
QuizOptionHint
برای انتخاب گزینه درست ضربه بزنید.
Previous
Ghazaleh, Apr 28 at 22:21
QuizOptionHint
Previous
Ghazaleh, Apr 28 at 22:21
UseRearRoundVideos
شروع با دوربین پشت
Previous
MR. Garcia, Apr 28 at 04:21
StatsViews
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:16
StatsShares
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:16
StatsRange
دید کلی بر اساس بازه زمانی %1$s
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:15
StatsRange
بر اساس بازه زمانی %1$s
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:14
RoleOwner
<no value>
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:13
RoleLeft
<no value>
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:13
RoleBanned
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:13
RoleMember_now
الان پیوست
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:12
RoleMember_now
<no value>
Previous
Ghazaleh, Apr 26 at 07:12