Recent Translations

ChatContentRestricted
Previous
Ghazaleh, Sep 19 at 07:42
MediaRestricted
Previous
Ghazaleh, Sep 19 at 07:42
MasksHint
شما می‌توانید به عکس‌ها و ویدیوهای ارسالی خود ماسک‌هایی اضافه کنید. برای این کار، ویرایشگر عکس را پیش از ارسال عکس باز نمایید.
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:29
AnimatedSticker
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:28
DiscardEditMsg
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:28
DiscardEditCaption
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:27
AgeVerification
شما باید برای استفاده از تلگرام حداقل %1$s سال داشته باشیدشما باید برای استفاده از تلگرام حداقل %1$s سال داشته باشید
Previous
MR. Garcia, Sep 5 at 21:39
LaunchAppGuideTdlibIssue
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. **اجرای برنامه** را فشار دهید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را
با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌
های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه
از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5
. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید
برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:48
LaunchAppGuideTdlibIssue
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** فشار دهید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه
تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. **اجرای برنامه** را فشار دهید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین
خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. **اجرای برنامه** را
فشار دهید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6
. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفن
ی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:47
LaunchAppGuideDatabaseBroken
تلگرام X در گذشته به دلیل خراب بودن داده‌های TDLib قادر به اجرا نبود. این مشکل ممکن است به دلیل ناموفق بودن فضای ذخیره‌سازی باشد.

جهت ادامه بر روی **اجرای برنامه** فشار دهید. در صورتی که برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• بررسی کنید که فضای ذخیره‌سازی به اندازه کافی در دسترس باشد: **%1$s**.
• اطمینان حاصل کنید که مشکلات مربوط به فضای ذخیره‌سازی دیگری مانند بیرون بودن یا شناسایی نشدن کارت حافظه وجود نداشته باشد.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد، شما می‌توانید در [صفحه GitHub مربوط به TDLib](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های احتمالی جستجو کنید و یا بحث جدیدی را ایجاد کرده و پیام خطا و جزئیات دستگاه را ضمیمه نمایید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:47
LaunchAppGuideExternalError
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای دستگاه قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** فشار دهید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• بررسی کنید که فضای ذخیره‌سازی به اندازه کافی در دسترس باشد: **%1$s**.
• اطمینان حاصل کنید که مشکلات مربوط به فضای ذخیره‌سازی دیگری مانند بیرون بودن یا شناسایی نشدن کارت حافظه وجود نداشته باشد.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد، شما می‌توانید در [صفحه GitHub مربوط به TDLib](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های احتمالی جستجو کنید و یا بحث جدیدی را ایجاد کرده و پیام خطا و جزئیات دستگاه را ضمیمه نمایید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:47
LaunchAppGuideDiskFull
تلگرام X در گذشته به دلیل پر بودن فضای ذخیره‌سازی دستگاه قادر به اجرا نبود.

اطمینان حاصل کنید که فضای ذخیره‌سازی به اندازه کافی در دسترس بوده و جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** فشار دهید.

در حال حاضر در دسترس: %1$s
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:46
c_textLinkPressHighlight
پس‌زمینه لینک فشار داده شده. باید مات باشد.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:44
PrivacyPhotoNobodyExcept
هیچکس (%1$s) نمی‌تواند عکس پروفایل شما را ببیند
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:42
PrivacyPhotoNobody
هیچکس نمی‌تواند عکس پروفایل شما را ببیند
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:42
ThemeSectionWP_info
هنگامی که تصویر زمینه مربوطه تنظیم شده باشد از این رنگ‌ها به عنوان زمینه شفاف استفاده می‌شود: تاریخ‌ها، جداکننده‌های خوانده نشده، صفحه‌کلیدهای درون‌خطی و غیره.

آن‌ها را تغییر ندهید مگر این که بخواهید از رنگ‌های بهتری استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
c_bubble_chatBackground
پس‌زمینه گفتگوی یکنواختی که در صورت تنظیم نبودن تصویر پس‌زمینه استفاده می‌شود.

در صورت خالی بودن، از رنگ **background** استفاده می‌کند.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
p_wallpaperUsageId
مشخصه جادویی که امکان به اشتراک گذاشتن تنظیمات تصویر پس‌زمینه را در میان پوسته‌های مشابه فراهم می‌سازد. **0** – روشن، **1** – تیره، **2** – مختص قالب.

در صورتی که رنگ پالت به طور قابل توجهی با **parentTheme** متفاوت است، یا در صورتی که شما تصویر پس‌زمینه پیش‌فرض را در هنگام ایجاد پوسته روشن غیرفعال کرده‌اید، این مشخصه را بر روی **2** تنظیم کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
g_noWallpaper
این رنگ‌ها در صورت غیرفعال بودن تصویر پس‌زمینه یا بارگذاری نشدن آن استفاده می‌شوند.

در صورتی که پوسته شما اجازه غیرفعال کردن تصویر پس‌زمینه را نمی‌دهد، می‌توانید این تنظیمات را نادیده بگیرید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:40
p_wallpaperId
شناسه تصویر پس‎زمینه پیش‌فرض. 0 یعنی تصویر پس‌زمینه به صورت پیش‌فرض غیرفعال است. بر روی ریزعکس پس‎زمینه در تنظیمات نگه دارید تا از شناسه آن آگاه شوید. برای تصاویر پس‌زمینه‌ یکنواخت آن را بر روی 0 تنظیم کرده و رنگ **bubble_chatBackground** را ویرایش کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:39
xWallpapers
%1$s تصویر پس‌زمینه%1$s تصویر پسزمینه
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:39
Wallpaper
تصویر پس‌زمینه
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:39
EventLogFilterNewAdmins
مدیران جدید
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:38
OnlyAdminsSpecific
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:38
Banned
محدود شدگان
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:38
UnbanMemberBot
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:38
ThemeWallpaper
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:38
GroupLinkSet
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:37
ChannelLinkSet
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:37
PrivacyForwardLinkNobody
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:35
PrivacyForwardLinkNobodyExcept
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:34
PrivacyForwardLinkEverybody
داشتن لینکی به حساب کاربری شما
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:34
PrivacyForwardLinkEverybodyExcept
داشتن لینکی به حساب کاربری شما (%1$s)
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:34
PrivacyForwardLinkEverybody
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:33
PrivacyForwardLinkEverybodyExcept
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:33
Registration
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:22
ThemeEditWallpaper
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:21
TermsOfService
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:20
TermsOfServiceDone
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:20
PrivacyForwardLinkTitle
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:19
PrivacyPhotoTitle
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:17
format_chatAndError
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:16
AnimatedStickers
Previous
MR. Garcia, Sep 2 at 09:15
ChangePasscodeInfo
هنگامی که شما یک گذرواژه اضافه تنظیم کنید، یک نماد قفل در صفحه گفتگوها ظاهر می‌شود. برای قفل کردن و باز نمودن برنامه آن را لمس کنید.

توجه: اگر گذرواژ
ه را فراموش کنید، باید برنامه را به کلی حذف کرده و مجدداً آن را نصب نمایید. در این صورت، تمامی گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:58
NotificationsGuideBlockedCategory
اعلان‌های حساب کاربری فعلی در تنظیمات سیستم غیرفعال است.

جهت فعال‌سازی اعلان‌ها:
• بر روی تنظیمات اعلان سیستم لمس کنید.
دسته اعلان «%1$s» را پیدا کنید.
• گزینه موجود را جهت رفع مسدودیت اعلان‌ها فعال کنید
.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:58
NotificationsGuideBlockedAll
اعلان‌های تلگرام در تنظیمات سیستم مسدود شده‌ است.

جهت فعال‌سازی اعلان‌ها:
• بر روی تنظیمات اعلان سیستم لمس کنید.
• گزینه «نمایش اعلان‌ها» را فعال کنید
.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:57
NotificationsGuideBlockedApp
اعلان‌های تلگرام در تنظیمات سیستم مسدود شده‌ است. جهت رفع مسدودیت آن‌ها بر روی تنظیمات اعلان سیستم لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:55
GroupUpgradedFrom
گروه به ابرگروه ارتقاء یافت. برای مشاهده تاریخچه قدیمی‌تر اینجا را لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:53
HoldToAudio
برای ضبط صدا نگه دارید. برای تغییر به ویدیو لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:49
HoldToVideo
برای ضبط ویدیو نگه دارید. برای تغییر به صدا لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:49
ConnectedWebsitesDesc
جهت قطع اتصال حساب کاربری خود، لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:49
RetrieveMessagesError
دریافت پیام‌ها انجام نشد. جهت برطرف کردن مشکل لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
ProxySetup
برای تنظیم لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
TapToSetup
برای تنظیم لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:39
p_wallpaperUsageId
مشخصه جادویی که امکان به اشتراک گذاشتن تنظیمات تصویر پس‌زمینه را در میان قالبهای مشابه فراهم می‌سازد. **0** – روشن، **1** – تیره، **2** – مختص قالب.

در صورتی که رنگ پالت به طور قابل توجهی با **parentTheme** متفاوت است، یا در صورتی که شما تصویر پس‌زمینه پیش‌فرض را در هنگام ایجاد قالب روشن غیرفعال کرده‌اید، این مشخصه را بر روی **2
** تنظیم کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:05
AutoNightModeDescriptionAuto
هنگامی که روشنایی محیط از %1$d%% کمتر شد، به قالب شب تغییر دهید.

نقطه کوچک نشان دهنده سطح فعلی روشنایی محیط اندازه‌گیری شده توسط دستگاه شما است.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:04
g_noWallpaper
این رنگ‌ها در صورت غیرفعال بودن تصویر پس‌زمینه یا بارگذاری نشدن آن استفاده می‌شوند.

در صورتی که قالب شما اجازه غیرفعال کردن تصویر پس‌زمینه را نمی‌دهد، می‌توانید این تنظیمات را نادیده بگیرید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:04
DisableAutoNightModeDesc
تغییر قالب فعلی حالت شب خودکار را غیرفعال می‌کند.

شما می‌توانید آن را در هر زمانی از قسمت تنظیمات > قالب‌ها و گفتگوها فعال کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:04
p_dark
مشخص می‌کند که قالب تیره است و باید در شب استفاده شود.

ترجیحاً به جای تغییر این مشخصه، **parentTheme** را تغییر دهید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:04
p_shadowDepth
عمق تمامی سایه‌ها. مقادیر بالاتر به معنی سایه‌های تیره‌تر است. پیش‌فرض: قالب‌های روشن – 0.5، تیره – 1.0
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:03
AutoNightModeDescription
بر اساس روشنایی محیط یا زمان ترجیحی خودتان به قالب شب تغییر دهید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:02
AutoNightModeDescriptionScheduled
بر اساس زمان ترجیجی خودتان به قالب شب تغییر دهید.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 21:02
ThemeExportAddAuthorTitle
ایجاد کننده قالب
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:58
ThemeSectionRadios_info
این رنگ‌ها در قسمت تنظیمات > قالب‌ها و گفتگوها نمایش داده می‌شوند.
اطمینان حاصل کنید که آن‌ها به وضوح قالب‌های مربوطه را در رنگ **filling** شما نمایش دهند.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:57
ThemeRemoveConfirm
حذف قالب
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:54
ThemeInstallAuthor
قالب %1$s از %2$s اعمال شود؟
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:54
SettingsAndThemes
تنظیمات و قالب‌ها
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:53
ThemeCreateTitle
قالب جدید
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:53
ThemeInstallDone
اعمال قالب
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:53
ThemeInstallHint
شما می‌توانید قالب‌های نصب شده را در قسمت تنظیمات > قالب‌ها و گفتگوها امتحان کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:53
ThemeRemoveInfo
آیا از حذف این قالب اطمینان دارید؟ این عمل بازگشت ناپذیر است.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:52
ThemeCreateInfo
قالب جدید بر اساس قالب %1$s خواهد بود.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:52
ThemeExportInfo
در صورت مشخص کردن نام کاربری ایجاد کننده، نام کاربری او پیش از این که کاربران قالب را نصب کنند برای آن‌ها نمایش داده می‌شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:52
ThemeSettings
قالب‌ها و گفتگوها
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:51
ThemeEditInfo
قالب %1$s
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:51
p_parentTheme
در صورتی که رنگ یا مشخصه‌ای به صورت صریح تنظیم نشده باشد، مقادیر پیش‌فرض از این قالب گرفته خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:50
ThemeInstall
قالب %1$s اعمال شود؟
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:50
ThemeCreate
ایجاد قالب جدید
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:50
ColorTheme
قالب رنگی
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:48
ThemeFile
قالب، %1$s
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:48
Themes
قالب‌ها
Previous
Ghazaleh, Aug 28 at 20:47
PhoneNumberHelp
شما می‌توانید شماره تلفن خود را در اینجا تغییر دهید. حساب کاربری شما و تمامی داده‌های اَبری شامل پیام‌ها، رسانه‌ها، مخاطبین و... به شماره جدیدتان انتقال خواهند یافت.
Previous
Ghazaleh, Aug 9 at 22:40
PhoneNumberHelp
شما می‌توانید شماره تلفن خود را در اینجا تغییر دهید. حساب کاربری شما و تمامی داده‌های اَبری شامل پیام‌ها، رسانه‌ها، مخاطبین و... به شماره جدیدتان منتقل خواهند شد.

**توجه:** در صورتی که مخاطبینتان شماره قبلی شما را داشته باشند و شما آن‌ها را مسدود نکرده باشید، **شماره تلفن جدید** شما به دفترچه تلفن همه آن‌ها افزوده می‌شود
.
Previous
Ghazaleh, Aug 9 at 22:40