Story.Editor.Tool.Fade

Fade
4
Applied
محو کردن
8/4
11
Sunny Ladybird, Jul 20, 2023 at 16:47
1 comment
< S />Sep 13, 2023 at 11:18Reply
محو کردن به معنی رفته رفته از بین رفتن است که برای ویرایش تصویر می‌بینیم چنین ویرایشی صورت نمی‌گیرد، بلکه اثری شبیه برخورد نور خورشید با اشیا و کم‌رنگی پس از آن با این گزینه رخ می‌دهد.
Applied
محو کردنکم‌رنگی
7/4
1
< S />, Sep 13, 2023 at 11:15