Recent Translations

EditTheme.SlugError.FormatmacOS
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:58
ArchiveTitleListAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:58
ArchiveHideAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
ArchivePinAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesPrivateAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesGroupsAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesBotsAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesChannelsAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesArchiveAndroid X
پیام‌های گفتگوهای بایگانی شده
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:57
MessagesArchiveAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:56
ArchiveReadAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:56
OpenArchiveAndroid X
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:56
DeleteSavedMessagesConfirmAndroid X
آیا از حذف تمامی **پیا‌های ذخیره شده** اطمینان دارید؟
این عمل بازگشت‌ناپذیر است.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:55
TermsOfService.Disagree.OKmacOS
رد و غیرفعال کردن
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:54
AutoNight.Settings.SystemBasedDescmacOS
رابط کاربری برنامه با تنظیمات ظاهر سیستم تطبیق داده خواهد شد.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:53
AutoNight.Settings.PreferredThememacOS
پوسته شب ترجیحی
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:53
DarkMode.Confirm.NightMode.TextmacOS
شما حالت شب خودکار را فعال کرده‌اید. در صورت تمایل به تغییر به حالت تیره باید آن را غیرفعال کنید.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:53
Chat.SendMessageError.TooMuchScheduledmacOS
متأسفانه شما نمی‌توانید بیش از 100 پیام را زمان‌بندی کنید.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:52
SecureId.Request.Permission.EmailmacOS
ایمیل
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:51
UsernameSettings.ChangeDescriptionmacOS
شما می‌توانید در تلگرام برای خود یک نام کاربری انتخاب کنید. با این کار، سایر افراد می‌توانند بدون دانستن شماره تلفن شما، با استفاده از این نام کاربری شما را پیدا کرده و با شما ارتباط برقرار کنند.


شما می‌توانید از کاراکترهای 9-0، a-z و زیرخط استفاده کنید.
حداقل طول مجاز 5 کاراکتر است.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:51
PrivacySettingsController.Forwards.CustomHelpmacOS
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:50
PrivacySettingsController.NeverSharemacOS
هرگز به اشتراک گذاشته نشود
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:46
PrivacySettingsController.AlwaysSharemacOS
همیشه به اشتراک گذاشته شود
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:44
PrivacySettingsController.PhoneNumber.AlwaysAllow.TitlemacOS
همیشه به اشتراک گذاشته شود با
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:44
PrivacySettingsController.ProfilePhoto.AlwaysShareWith.TitlemacOS
همیشه به اشتراک گذاشته شود با
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:44
PrivacySettingsController.ProfilePhoto.NeverShareWith.TitlemacOS
هرگز به اشتراک گذاشته نشود با
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:44
PrivacySettings.GroupsmacOS
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:41
PrivacySettingsController.LastSeenHeadermacOS
چه کسی می‌تواند برچسب زمانی مرا ببیند
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:41
PrivacySettingsController.AlwaysShareWithmacOS
همیشه به اشتراک گذاشته شود با
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:41
Channel.TransferOwner.Error.Enable2FAmacOS
فعال کردن دو مرحله‌ای
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:40
Channel.TransferOwner.Error.Enable2FAmacOS
تأیید دو مرحله‌ای را فعال کنید.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:40
PeerInfo.DeleteAndExitmacOS
حذف و خروج
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:40
Telegram.ChannelVisibilityControllermacOS
گروه
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:40
Messages.Placeholder.BroadcastmacOS
انتشار...
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:40
Chat.Input.DeletemacOS
حذف و خروج
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:39
ChatList.Context.DeleteAndExitmacOS
حذف و خروج
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:39
Login.PhoneNumberNotRegistredmacOS
این شماره تلفن ثبت نشده است. اگر هنوز حساب کاربری تلگرام ندارید، لطفاً با دستگاه تلفن همراه‌ خود ثبت نام کنید.
Previous
Ghazaleh, Jan 14 at 20:39
lng_launch_exe_warningTDesktop
این فایل دارای پسوند {extension} است.
ممکن است به کامپیوتر شما صدمه بزند.
آیا از اجرای آن اطمینان دارید؟
Previous
Ghazaleh, Jan 6 at 15:16
NoSharedVoiceAndroid
پیام‌های صوتی را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و و بر روی هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:52
NoMusicToShowInChatAndroid X
فایل‌های موسیقی و صدا را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:52
NoDocumentsToShowInChatAndroid X
فایل‌ها و سندها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:52
NoSharedFilesAndroid
فایل‌ها و سندها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:52
NoMediaToShowInChatAndroid X
عکس‌ها و ویدیوها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoMediaAndroid
عکس‌ها و ویدیوها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoVideoToShowInChatAndroid X
پیام‌های ویدیویی را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و بر روی هر دستگاهتان به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoVoiceToShowInChatAndroid X
پیام‌های صوتی را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoSharedVoiceAndroid
پیام‌های صوتی را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoPhotosToShowInChatAndroid X
عکس‌ها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoVideosToShowInChatAndroid X
ویدیوها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:51
NoLinksToShowInChatAndroid X
لینک‌ها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:50
NoGifsToShowInChatAndroid X
گیف‌ها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید
و از دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:50
NoSharedLinksAndroid
لینک‌ها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از دستگاههای دیگر خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:49
NoSharedLinksAndroid
لینک‌ها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
Previous
Ghazaleh, Jan 2 at 12:48
Appearance.ThemePreview.Chat.5.TextiOS
او می‌خواد که برگردید، به دوربین نگاه کنید. باشه؟
Previous
D43, Jan 1 at 18:55
HiddenNameShortAndroid X
Previous
MR. Garcia, Jan 1 at 14:24
Appearance.ThemePreview.Chat.5.TextiOS
اون می‌خواد که برگردید، به دوربین نگاه کنید. باشه؟
Previous
D43, Jan 1 at 09:55
lng_intro_qr_step1TDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:34
lng_mac_menu_emoji_and_symbolsTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:34
lng_spellchecker_ignoreTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:34
lng_spellchecker_removeTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:33
lng_spellchecker_addTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:33
lng_settings_system_spellcheckerTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:33
lng_settings_spellcheckerTDesktop
بررسی املا
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:33
lng_settings_spellcheckerTDesktop
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:32
lng_settings_sensitive_disable_filteringTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:30
lng_settings_sensitive_titleTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:30
lng_intro_qr_titleTDesktop
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:29
Settings.AddDeviceiOS
افزودن
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:28
AuthSessions.AddDeviceiOS
افزودن دستگاه
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:28
Notification.InvitedMultipleiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:28
AuthSessions.AddDevice.ScanInfoiOS
برای ورود به این حساب کاربری در دستگاهی دیگ
کد QR را اسکن کنید.
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:28
AuthSessions.AddDevice.ScanTitleiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:27
AuthSessions.AddDevice.InvalidQRCodeiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:27
AuthSessions.AddDeviceIntro.TitleiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:27
AuthAnotherClientInfo1Android
تلگرام برای کامپیوتر را از *desktop.telegram.org* دانلود کنید.
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:26
AuthSessions.AddDeviceIntro.Text3iOS
AuthSessions.AddDeviceIntro.ActioniOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:24
AuthSessions.AddedDeviceTerminateiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:24
ChatList.Search.ShowMoreiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:24
ChatList.Search.ShowMoreiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:23
ChatList.Search.ShowLessiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:23
MediaPlayer.UnknownArtistiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:22
MediaPlayer.UnknownTrackiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:22
Contacts.InviteContactsiOS
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:22
Theme.Context.ChangeColorsiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:22
EditTheme.ChangeColorsiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:22