Recent Translations

PeerInfo.ShareMyInfomacOS
Previous
Ghazaleh, May 26 at 18:57
PrivacySettings.GroupMembersCount_countablemacOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 26 at 18:57
LastSeen.HoursAgo_countablemacOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 26 at 18:57
LastSeen.HoursAgo_mamymacOS
Previous
Ghazaleh, May 26 at 18:57
Chat.UndoManager.ChannelLeftmacOS
گروه ترک شد%d گروه ترک شدند
Previous
Ghazaleh, May 25 at 08:42
Appearance.PreviewOutgoingTextiOS
الان حتی نمی‌تونم حرفت رو باور کنم. متأسفم..
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:06
Appearance.PreviewIncomingTextiOS
از دست شما جوون‌های امروزی با موسیقی تکنو! از موسیقی سنتی لذت ببرید، مثل آثار استاد شجریان!
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:06
Appearance.PreviewReplyTextiOS
رامین، باید برات چندتا آهنگ پیدا کنیم...
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:06
Appearance.PreviewReplyAuthoriOS
بهنام
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:06
FontSizePreviewNameAndroid
بهنام
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:05
FontSizePreviewLine2Android
الان حتی نمی‌تونم حرفت رو باور کنم.
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:05
FontSizePreviewLine1Android
از دست شما جوون‌های امروزی با موسیقی تکنو! از موسیقی سنتی لذت ببرید، مثل آثار استاد شجریان!
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:02
FontSizePreviewReplyAndroid
رامین، باید برات چندتا آهنگ پیدا کنیم🎶
Previous
Ghazaleh, May 21 at 19:02
ChatHintsDeleteAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:09
PinMessageAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:08
UnpinMessageAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:08
ResetChatBackgroundsAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:08
ResetAutomaticMediaDownloadAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:08
DebugMenuReadAllDialogsAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:07
ClearSearchAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:07
ResetStatisticsAlertTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:06
StartAndroid
<no value>
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:06
AreYouSureSecretChatTitleAndroid
Previous
Ghazaleh, May 15 at 21:06
ChatList.ArchiveActioniOS
بایگانی
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:44
Article.ReadAllmacOS
خوانده شدن همه
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:43
ChatList.Popover.ReadAllmacOS
خوانده شدن همه
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:43
ChatList.ArchiveActioniOS
بایگانی کردن
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:42
ChatList.ReadAlliOS
خوانده شدن همه
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:41
PeerInfo.scammacOS
Previous
Ghazaleh, May 11 at 14:16
Mark.ScammacOS
Previous
MR. Garcia, May 10 at 14:06
CallEmojiHintAndroid X
اگر اموجی‌های روی صفحه %1$s با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:42
Call.EmojiDescriptioniOS
اگر اموجی‌های روی صفحه %@ با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:42
lng_call_fingerprint_tooltipTDesktop
اگر اموجی‌های روی صفحه {user} با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس %100 امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
lng_call_fingerprint_tooltipTDesktop
اگر شکلک‌های روی صفحه {user} با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس %100 امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
GeneralSettings.EmojiPrediction.DisableTextmacOS
پیشنهاد شکلک حذف شود؟ شما می‌توانید آن‌ها را در هر زمانی در قسمت تغییرات مجدداً فعال کنید.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
GeneralSettings.EmojiReplacementsmacOS
جایگزینی خودکار شکلک‌ها
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
GeneralSettings.EmojiPredictionmacOS
پیشنهاد شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
lng_settings_suggest_by_emojiTDesktop
پیشنهاد استیکرهای محبوب بر اساس شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
SuggestStickersAndroid X
پیشنهادات استیکر بر اساس شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
lng_settings_replace_emojisTDesktop
جایگزین کردن شکلک‌ها
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
lng_settings_stickers_emojiTDesktop
استیکرها و شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:41
Entertainment.Switch.EmojimacOS
شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
lng_settings_suggest_emojiTDesktop
پیشنهاد جایگزینی ایموجی
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
Stickers.SuggestStickersmacOS
پیشنهاد استیکر بر اساس شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
Stickers.SuggestStickersiOS
پیشنهاد بر اساس شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
SuggestStickersAndroid
پیشنهاد استیکر بر اساس شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
GeneralSettings.BigEmojimacOS
شکلک بزرگ
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
ClearRecentEmojiActionAndroid X
پاک کردن شکلک‌ اخیر
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
lng_emoji_manage_setsTDesktop
انتخاب بسته شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
Call.EmojiDescriptioniOS
اگر شکلک‌های روی صفحه %@ با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
Appearance.LargeEmojiiOS
شکلک بزرگ
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
lng_emoji_hide_panelTDesktop
جهت پنهان کردن نوار کناری شکلک‌ها اینجا را کلیک کنید
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:40
EmojiSuggestionsInfoAndroid
**تلگرام** به شما اجازه می‌دهد شکلک‌ها را با هزاران کلمه کلیدی جستجو کنید، اما همیشه ممکن است چیزی از قلم بیفتد. در صورت تمایل به پیشنهاد جایگزین شکلک جدید، می‌توانید با مراجعه به لینک زیر به ما کمک کنید:
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
Entertainment.EmojimacOS
شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
CallEmojiKeyTooltipAndroid
اگر اموجی‌های روی صفحه %1$s با این شکلک‌ها یکسان باشند، این مکالمه 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
CallEmojiKeyTooltipAndroid
اگر شکلک‌‌های روی صفحه %1$s با این شکلک‌ها یکسان باشند، این مکالمه 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
AccDescrEmojiButtonAndroid
شکلک، استیکرها و گیف‌ها
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
lng_switch_emojiTDesktop
شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:39
ClearRecentEmojiAndroid
شکلک‌های اخیر پاک شوند؟
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
EmojiSuggestionsAndroid
پیشنهادات شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
EmojiUseDefaultAndroid
استفاده از شکلک پیش‌فرض سیستم
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
SearchEmojiHintAndroid
جستجوی شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
CallEmojiHintAndroid X
اگر شکلک‌های روی صفحه %1$s با این شکلک‌ها یکسان بود، این تماس 100%% امن است.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
EmojiSetsInfoAndroid X
آیا از پاک کردن بسته‌های شکلک استفاده نشده اطمینان دارید؟
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
EmojiBigSizeAndroid
رسم شکلک تکی بزرگ
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
NoEmojiFoundAndroid
شکلکی یافت نشد
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:38
EmojiInfoAndroid X
این عمل ظاهر شکلک‌ها را فقط برای شما تغییر می‌دهد. دیگران آن‌ها را بر اساس تنظیمات خودشان می‌بینند.
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:37
EmojiSetsAndroid X
بسته‌های شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:37
BigEmojiAndroid X
شکلک بزرگ
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:37
بسته شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:37
EmojiAndroid
شکلک
Previous
Ghazaleh, May 10 at 09:37
lng_create_channel_link_availableTDesktop
این لینک امکان‌پذیر است
Previous
MR. Garcia, May 10 at 01:25
BigEmojiAndroid X
<no value>
Previous
MR. Garcia, May 9 at 21:53
NoChatsAndroid
هنوز گفتگویی موجود نیست...
Previous
MR. Garcia, May 9 at 18:30
VideosAndroid
%1$d عکس%1$d عکس
Previous
MR. Garcia, May 9 at 18:30
MasksCountAndroid
Previous
MR. Garcia, May 9 at 18:30
Telegram.UpgradeDatabase.TextmacOS
تلگرام باید پس از این به‌روزرسانی پایگاه داده خود را بهینه‌سازی کند. این کار ممکن است چند دقیقه طول بکشد، از این بابت متأسفیم.
Previous
Ghazaleh, May 9 at 16:06
Telegram.UpgradeDatabase.TextmacOS
تلگرام باید پس از این به‌روزرسانی پایگاه داده خود را بهینه‌سازی کند. این کار ممکن است چند دقیقه طول بکشد. از این بابت متأسفیم.
Previous
Ghazaleh, May 8 at 20:40
TextView.Transform.RemoveAllmacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 20:27
ChatList.UndoArchiveMultipleTitleiOS
گفتگوها بایگانی شدند.
Previous
Ghazaleh, May 8 at 20:23
ChatList.UndoArchiveMultipleTitleiOS
Previous
MR. Garcia, May 8 at 13:58
lng_archived_addedTDesktop
گفتگو بایگانی شد.
گفتگوهای بی‌صدا پس از رسیدن پیم‌های جدید در بایگانی خواهند ماند.
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:17
ChatList.Swiping.ArchivemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:14
ChatList.Swiping.UnarchivemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:14
ChatList.ArchivedChatsmacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:14
Telegram.UpgradeDatabase.TitlemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:13
Notification.MarkAsReadmacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:13
Archive.Tooltip.First.TitlemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:12
Archive.Tooltip.Second.TitlemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:12
Archive.Tooltip.Third.TitlemacOS
Previous
Ghazaleh, May 8 at 10:10