Recent Translations

WallpaperSearch.RecentiOS
اخیر
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:48
ChatList.Context.MarkAllAsReadiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:36
ChatList.Context.HideArchiveiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:36
ChatSearch.ResultsTooltipiOS
برای مشاهده به صورت لیست ضربه بزنید.
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:35
ChatList.Context.UnhideArchiveiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:35
ChatList.Context.RemoveFromRecentsiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:35
ChatList.Context.AddToContactsiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:33
ChatList.Context.MarkAsReadiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:33
ChatList.Context.MarkAsUnreadiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.ArchiveiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.UnarchiveiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.PiniOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.UnpiniOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.MuteiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.UnmuteiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:32
ChatList.Context.JoinChanneliOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
ChatList.Context.DeleteiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
ContactList.Context.SendMessageiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
ContactList.Context.StartSecretChatiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
ContactList.Context.CalliOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
Theme.Context.ApplyiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
Settings.Context.LogoutiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:31
ChatSearch.ResultsTooltipiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:30
Updated.JustNowiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:30
Updated.MinutesAgoiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:30
Updated.HoursAgoiOS
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:29
Updated.YesterdayAtiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:29
Updated.AtDateiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:29
Updated.TodayAtiOS
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 20:29
RegionNotFoundAndroid X
کد منطقه یافت نشد
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 17:38
ChangeNumber.SendData.Error.InvalidPhoneNumbermacOS
شماره تلفنی که وارد کرده‌اید معتبر نیست. لطفاً شماره تلفن درست را به همراه کد منطقه خود وارد نمایید.
Previous
Ghazaleh, Oct 12 at 17:37
lng_create_invite_link_aboutTDesktop
افراد در صورتی که دعوت شده باشند، دارای لینک دعوت باشند، یا از طریق "گروه‌های نزدیک" می‌توانند بپیوندند.
Previous
Ghazaleh, Oct 11 at 10:15
lng_create_private_group_aboutTDesktop
افراد تنها با اضافه شدن توسط سایر اعضا یا داشتن لینک دعوت می‌توانند به گروه‌های خصوصی بپیوندند
Previous
Ghazaleh, Oct 11 at 10:14
NotificationGame_outgoingAndroid X
به بازی %1$s دعوت شدید
Previous
MR. Garcia, Oct 7 at 18:36
NotificationGame_group_outgoingAndroid X
به بازی %1$s دعوت شدید
Previous
MR. Garcia, Oct 7 at 18:36
SupportOnlineAndroid X
پشتیبانی (آنلان)
Previous
MR. Garcia, Oct 7 at 18:35
NotificationGame_outgoingAndroid X
Previous
MR. Garcia, Oct 7 at 13:46
NotificationGame_group_outgoingAndroid X
Previous
MR. Garcia, Oct 7 at 13:46
AccReleaseForArchiveAndroid
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:33
NotificationGame_groupAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:33
ChatContentGroupName_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:33
ChatContentGroupPhoto_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:32
ChatContentGroupKick_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:32
ChatContentGroupJoinPublic_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:32
ChatContentGroupJoin_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:32
ChatContentGroupLeft_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:32
ChatContentGroupAdd_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:31
ChatContentGroupReturn_outgoingAndroid X
نام گروه را تغییر داد
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:31
ChatContentGroupReturn_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:31
ChatContentGroupCreate_outgoingAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:31
ChatContentGroupPhotoRemove_outgoingAndroid X
تصویر گروه را حذف کرد
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:30
format_notificationSilentTitleAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:30
format_notificationSilentTextAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:30
AutoNightSystemDefaultAndroid
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:30
AccSwipeForArchiveAndroid
Previous
Ghazaleh, Oct 5 at 13:29
ChatContentGroupPhotoRemove_outgoingAndroid X
Previous
SHi ON, Oct 3 at 20:08
RegionAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:51
format_linesAndViewsAndroid X
%1$s، %2$s
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:51
FeatureUnavailableAndroid X
متأسفانه در حال حاضر این ویژگی در کشور شما امکان‌پذیر نیست.
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:50
LaunchAppGuideTdlibIssueAndroid X
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

[اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

[اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:40
LaunchAppGuideTdlibIssueAndroid X
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

[اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

[اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:40
TabEmptyPhotosAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:27
TabEmptyMediasAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:27
TabEmptyLinksAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:27
TabEmptyDocsAndroid X
سندی موجود نیست
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:26
RegionNotFoundAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:26
ChatContentScreenshotAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:26
TabEmptyDocsAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:26
ChatListStyleAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:25
ChatListStyle1Android X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:24
ChatListStyle2Android X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:24
ChatListStyle3Android X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:24
SupportOnlineAndroid X
Previous
Ghazaleh, Oct 3 at 19:24
format_channelAndSignatureAndroid X
<no value>
Previous
MR. Garcia, Oct 3 at 11:39
format_linesAndViewsAndroid X
<no value>
Previous
MR. Garcia, Oct 3 at 11:39
ChatContentPinnedAndroid X
Previous
MR. Garcia, Oct 3 at 11:39
format_tracksAndDurationAndroid X
<no value>
Previous
MR. Garcia, Oct 3 at 11:38
xWallpapersAndroid X
%1$s عکس پس‌زمینه%1$s عکس پسزمینه
Previous
MR. Garcia, Oct 3 at 02:13
SecureId.InfomacOS
با پاسپورت تلگرام، شما می‌توانید به راحتی در وبسایت‌ها و سرویس‌هایی که به تأیید هویت شما نیاز دارند، ثبت نام کنید.

اطلاعات، داده‌های شخصی، و سندهای
شما با رمزگذاری سرتاسر محافظت می‌شوند. هیچ‌کس، حتی تلگرام، نمی‌تواند بدون اجازه شما به آن‌ها دسترسی پیدا کند.
Previous
Ghazaleh, Sep 29 at 18:26
DisplaySensitiveContentAndroid X
Previous
MR. Garcia, Sep 22 at 20:07
ChatContentRestrictedAndroid X
Previous
Ghazaleh, Sep 19 at 07:42
MediaRestrictedAndroid X
Previous
Ghazaleh, Sep 19 at 07:42
MasksHintAndroid X
شما می‌توانید به عکس‌ها و ویدیوهای ارسالی خود ماسک‌هایی اضافه کنید. برای این کار، ویرایشگر عکس را پیش از ارسال عکس باز نمایید.
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:29
AnimatedStickerAndroid X
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:28
DiscardEditMsgAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:28
DiscardEditCaptionAndroid X
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:27
PUSH_CHANNEL_ALBUMiOS
%1$@|📷 آلبوم
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:26
lng_theme_editor_menu_importTDesktop
وارد کردن پوسته
Previous
Ghazaleh, Sep 10 at 11:25
lng_theme_editor_need_unlockTDesktop
برای ذخیره پوسته خود باید قفل تلگرام را باز کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 10 at 11:23