Recent Translations

ChangePhoneNumberNumber.Help
شماره جدید شما کد تأیید را از طریق پیامک یا تماس دریافت خواهد کرد.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 26 at 11:04
ChangePhoneNumberNumber.Help
ما پیامکی حاوی کد تأیید به شماره جدیدتان ارسال می‌کنیم.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 26 at 11:03
Notification.SuggestedProfileVideo
ویدیوی پروفایل پیشنهادی
Previous
Classy Crow, Jan 20 at 16:35
StorageManagement.ClearSelected
پاک کردن انتخاب شده‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:30
ClearCache.ClearDescription
تمامی داده‌ها در ابر تلگرام باقی می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:25
StorageManagement.SectionsDescription
تمامی رسانه‌ها در ابر تلگرام باقی می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:22
Cache.MaximumCacheSizeHelp
در صورتی که حجم حافظه پنهان شما از این محدوده بیشتر شود، قدیمی‌ترین رسانه‌ها از دستگاه حذف می‌شوند.

تمامی رسانه‌ها در ابر تلگرام باقی می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:21
Cache.Help
عکس‌ها، ویدیوها و سایر فایل‌های گفتگوهای ابری که شما در این بازه آن‌ها را ** مشاهده نکرده‌اید** جهت ذخیره‌سازی فضای دیسک از این دستگاه حذف می‌شوند.

تمامی رسانه‌ها در ابر تلگرام باقی مانده و در صورت نیاز شما می‌توانید آن‌ها را دوباره دانلود کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:21
StorageManagement.ClearConfirmationText
رسانه‌ها و سندها در ابر می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز، دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:20
StorageManagement.SectionsDescription
تمامی رسانه‌ها در ابر تلگرام می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:20
Conversation.StopQuizConfirmationTitle
در صورتی که اکنون آزمون را متوقف کنید، کسی قادر به رأی دادن در آن نخواهد بود. این عمل بازگشت‌ناپذیر است.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:14
Calls.SubmitRating
تأیید
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:13
Common.Paste
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:09
WebApp.AddToAttachmentAllowMessages
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:08
UserInfo.ResetCustomVideo
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:07
Paint.ColorOpacity
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:07
Paint.ColorSliders
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:06
Paint.ColorSpectrum
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:05
Paint.ColorGrid
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:05
Paint.ColorTitle
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:05
PhotoEditor.SetAsMyPhoto
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:02
Conversation.SuggestedVideoView
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:02
Conversation.SuggestedPhotoView
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:02
GroupInfo.TitleMembers
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:51
UserInfo.SuggestPhoto.AlertSuggest
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:51
EmojiSearch.SearchEmojiEmptyResult
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:51
Conversation.SuggestedVideoTitle
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:50
Paint.Ellipse
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:50
Conversation.SuggestedVideoSuccess
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:49
Conversation.SuggestedPhotoSuccessText
Paint.MoveForward
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:48
Privacy.ProfilePhoto.UpdatePublicPhoto
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:48
Privacy.ProfilePhoto.RemovePublicVideo
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:46
StorageManagement.TabMedia
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:46
ClearCache.Never
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:46
StorageManagement.ClearAll
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:45
StorageManagement.SectionVideos
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 17:45
StorageManagement.DescriptionAppUsage
StorageManagement.Title
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:59
CacheEvictionMenu.CategoryExceptions
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:59
StorageManagement.TabMusic
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:59
StorageManagement.SectionMusic
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:59
Privacy.Exceptions.DeleteAllConfirmation
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:59
Privacy.Exceptions.DeleteAllExceptions
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:58
UserInfo.SetCustomPhoto.AlertSet
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:57
UserInfo.SetCustomPhoto.AlertPhotoText
آیا می‌خواهید این عکس را برای %@ تنظیم کنید؟ این عکس جایگزین هر عکسی که %@ تنظیم کند خواهد شد و تنها شما آن را مشاهده خواهید کرد.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:57
ProfilePhoto.PublicPhoto
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:55
ProfilePhoto.PublicVideo
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:50
UserInfo.PublicPhoto
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:50
UserInfo.RemoveCustomPhoto
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:47
UserInfo.ChangeCustomPhoto
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:46
Notification.SuggestedProfileVideo
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:45
Notification.SuggestedProfilePhoto
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:45
Premium.Limits.PublicLinksInfo
تا 20 لینک [t.me/name]() را رزرو کنید
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:42
UserInfo.ResetToOriginalAlertText
آیا از بازنشانی به عکس اصلی از %@ اطمینان دارید؟
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:41
CallFeedback.IncludeLogs
ضمیمه کردن اطلاعات فنی
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:49
WebApp.AddToAttachmentText
%@ از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در منوی ضمیمه شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:47
Notification.BotWriteAllowed
هنگامی که این ربات را به منوی ضمیمه‌های خود اضافه کردید، به آن اجازه دادید تا برای شما پیام ارسال کند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:47
WebApp.AddToAttachmentAlreadyAddedError
این ربات در حال حاضر به منوی ضمیمه شما اضافه شده است.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:46
WebApp.AddToAttachmentUnavailableError
این ربات نمی‌تواند به منوی ضمیمه اضافه شود.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:45
WebApp.RemoveConfirmationText
**%@** از منوی ضمیمه حذف شود؟
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:45
WebApp.AddToAttachmentSucceeded
**%@** به منوی ضمیمه شما اضافه شد.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:45
UserInfo.CustomPhoto
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 15:10
UserInfo.CustomVideo
ویدیوی تنظیم شده توسط شما
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 15:10
UserInfo.CustomVideo
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 15:09
Notification.BotWriteAllowed
شما هنگامی که این ربات را به منوی ضمیمه‌های خود اضافه کردید، به آن اجازه دادید تا برای شما پیام ارسال کند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 15:08
Conversation.SuggestedVideoTextExpanded
%@ این ویدیو را برای پروفایل تلگرام شما پیشنهاد کرد.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:58
Paint.ZoomOut
<no value>
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:55
StorageManagement.SectionsDescription
تمامی رسانه‌ها در ابر تلگرام باقی می‌مانند و می‌توانند در صورت نیاز دوباره دانلود شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:35
Login.EnterCodeFragmentText
کد مربوط به **%@** را از بخش Anonymous Numbers در **Fragment** دریافت کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:32
Attachment.DisableSpoiler
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:32
PUSH_MESSAGE_SUGGEST_USERPIC
%1$@| عکسی را برای پروفایل شما پیشنهاد کرد
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 14:30