Recent Translations

Conversation.CopyProtectionSavingDisabledBot
ذخیره از این ربات محدود شده است
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 13:18
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفاً تا پایان پاک شدن حافظه، این پنجره را باز نگه دارید.
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 13:18
ClearCache.Progress
در حال پاک کردن حافظه موقت • %d%
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 13:18
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفا تا پایان پاک شدن حافظه، این پنجره را باز نگه دارید.
Previous
Fair Dog, Jan 15 at 15:20
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفاً این پنجره را تا پایان پاک شدن حافظه باز نگه دارید.
Previous
Fair Dog, Jan 15 at 15:20
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفا تا پایان پاک شدن حافظه، این پنجره را باز نگه دارید.
Previous
Fair Dog, Jan 15 at 15:20
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفا این پنجره را تا پایان پاک شدن حافظه باز نگه دارید.
Previous
Fair Dog, Jan 15 at 15:20
Contacts.Sort
<no value>
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:39
Contacts.Sort.ByName
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:39
Contacts.Sort.ByLastSeen
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:39
ClearCache.Progress
در حال پاک کردن حافظه‌ی موقت • %d%
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:37
ClearCache.Progress
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:37
ClearCache.KeepOpenedDescription
لطفا تا پایان پاک شدن حافظه، این پنجره را باز نگه دارید.
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:36
Conversation.UserSendMessage
<no value>
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:35
Conversation.CopyProtectionForwardingDisabledBot
فروارد از این ربات محدود شده است
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:34
Conversation.CopyProtectionForwardingDisabledBot
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:34
Conversation.CopyProtectionSavingDisabledBot
Previous
Classy Crow, Jan 14 at 09:34
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllText
اجازه گذاشتن واکنش
Previous
Classy Crow, Dec 30, 2021 at 18:23
Settings.QuickReactionSetup.DemoInfo
برای واکنش سریع، بر روی یک پیام دو بار بزنید.
Previous
Classy Crow, Dec 30, 2021 at 02:31
PUSH_CHAT_REACT_QUIZ
%2$@|%1$@: %3$@ به آزمون %4$@ شما
Previous
Fair Dog, Dec 29, 2021 at 22:42
PUSH_CHAT_REACT_POLL
%2$@|%1$@: %3$@ به نظرسنجی %4$@ شما
Previous
Fair Dog, Dec 29, 2021 at 22:42
PUSH_REACT_POLL
%1$@|%2$@ به نظرسنجی %3$@ شما
Previous
Fair Dog, Dec 29, 2021 at 22:41
PUSH_REACT_QUIZ
%1$@|%2$@ به آزمون %3$@ شما
Previous
Fair Dog, Dec 29, 2021 at 22:41
ChatSettings.Stickers
Previous
Fair Dog, Dec 29, 2021 at 22:41
Conversation.LargeEmojiDisabledInfo
شما اموجی بزرگ را غیرفعال کرده‌اید. بنابراین، اموجی‌ها در گفتگو، کوچک و بدون جلوه نمایش داده خواهند شد.
Previous
Classy Crow, Dec 28, 2021 at 23:49
PeerInfo.AllowedReactions.ReactionListHeader
واکنش‌های ممکن
Previous
Classy Crow, Dec 28, 2021 at 23:43
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllGroupInfo
به مشترکین اجازه دهید برای پیام‌های گروه واکنش بگذارند.
Previous
Fair Dog, Dec 27, 2021 at 13:37
Localization.DoNotTranslateManyInfo
در فهرست عملیات پیام، دکمه «ترجمه» برای این زبان نشان داده نشود.
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:36
Localization.DoNotTranslateInfo
در فهرست عملیات پیام، دکمه «ترجمه» برای این زبان نشان داده نشود.
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:36
Localization.ShowTranslateInfo
در فهرست عملیات پیام، دکمه «ترجمه» نمایش داده شود.
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:35
VoiceOver.MessageContextOpenMessageMenu
باز کردن فهرست پیام
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:35
VoiceOver.DismissContextMenu
لغو فهرست عملیات
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:34
Conversation.InputMenu
فهرست
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:34
Channel.AdminLog.AllowedReactionsUpdated
%1$@ لیست واکنش‌های مجاز را به‌روزرسانی کرد: %2$@
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:32
Channel.AdminLog.AllowedReactionsUpdated
Channel.AdminLog.ReactionsDisabled
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:31
Share.ShareToInstagramStories
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:31
PeerInfo.AllowedReactions.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:31
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllText
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:30
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllGroupInfo
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllChannelInfo
به مشترکین اجازه دهید برای پست‌ها واکنش بگذارند.
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:30
PeerInfo.AllowedReactions.AllowAllChannelInfo
PeerInfo.AllowedReactions.ReactionListHeader
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:29
PeerInfo.Reactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:29
PeerInfo.ReactionsDisabled
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.NavigationTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.DemoHeader
بر روی یک پیام دو بار بزنید تا واکنش بگذرارید
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.DemoHeader
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.DemoInfo
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:28
Settings.QuickReactionSetup.ReactionListHeader
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:27
Settings.QuickReactionSetup.DemoMessageAuthor
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:27
Chat.ContextReactionCount
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:24
Chat.OutgoingContextReactionCount
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:24
Chat.OutgoingContextMixedReactionCount
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 11:24
PUSH_REACT_NOTEXT
%1$@|پیام شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_PHOTO
%1$@|عکس شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_VIDEO
%1$@|ویدیوی شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_ROUND
%1$@|پیام ویدیویی شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_DOC
%1$@|فایل شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_STICKER
%1$@|استیکر%3$@ شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:10
PUSH_REACT_AUDIO
%1$@|پیام صوتی شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:09
PUSH_REACT_CONTACT
%1$@|مخاطب %3$@ شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:09
PUSH_REACT_GEO
%1$@|نقشه شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:09
PUSH_REACT_GEOLIVE
%1$@|موقعیت مکانی لحظه‌ای شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:09
PUSH_REACT_POLL
%1$@|نظرسنجی %3$@ شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:08
PUSH_REACT_QUIZ
%1$@|آزمون %3$@ شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:08
PUSH_REACT_GAME
%1$@|بازی شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:08
PUSH_REACT_INVOICE
%1$@|صورت‌حساب شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:08
PUSH_REACT_GIF
%1$@|گیف شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 13:08
PUSH_CHAT_REACT_DOC
%2$@|%1$@ فایل شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:57
PUSH_CHAT_REACT_GEO
%2$@|%1$@ نقشه شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:57
PUSH_CHAT_REACT_GIF
%2$@|%1$@ گیف شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:57
PUSH_CHAT_REACT_TEXT
%2$@|%1$@ %4$@ شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:57
PUSH_CHAT_REACT_POLL
%2$@|%1$@ نظرسنجی %4$@ شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:56
PUSH_CHAT_REACT_QUIZ
%2$@|%1$@: %3$@ به آزمون شما %4$@
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:56
PUSH_CHAT_REACT_QUIZ
%2$@|%1$@ آزمون %4$@ شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:56
PUSH_CHAT_REACT_GAME
%2$@|%1$@ بازی شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:56
PUSH_CHAT_REACT_PHOTO
%2$@|%1$@ عکس شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:56
PUSH_CHAT_REACT_VIDEO
%2$@|%1$@ ویدیوی شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:55
PUSH_CHAT_REACT_ROUND
%2$@|%1$@ پیام ویدیویی شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:55
PUSH_CHAT_REACT_AUDIO
%2$@|%1$@ پیام صوتی شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:55
PUSH_CHAT_REACT_NOTEXT
%2$@|%1$@ پیام شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:55
PUSH_CHAT_REACT_STICKER
%2$@|%1$@ استیکر%4$@ شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:54
PUSH_CHAT_REACT_CONTACT
%2$@|%1$@ مخاطب %4$@ شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:54
PUSH_CHAT_REACT_GEOLIVE
%2$@|%1$@ موقعیت مکانی لحظه‌ای شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:53
PUSH_CHAT_REACT_INVOICE
%2$@|%1$@ برای صورت‌حساب شما %3$@ گذاشت
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:52
PUSH_REACT_TEXT
%1$@|برای «%3$@» شما %2$@ گذاشت
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:52
PUSH_CHAT_REACT_INVOICE
%2$@|%1$@ صورت‌حساب شما را %3$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:50
PUSH_REACT_TEXT
%1$@|%3$@ شما را %2$@ کرد
Previous
Fair Dog, Dec 24, 2021 at 12:48
Localization.DoNotTranslateInfo
در فهرست عملیات پیام، دکمه «ترجمه» برای این زبان نشان داده نشود
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 14:10
Contacts.ScanQrCode
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 14:10
Contacts.QrCode.MyCode
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 14:10
Contacts.QrCode.NoCodeFound
کد QR معتبری در عکس پیدا نشد. لطفاً دوباره تلاش کنید.
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 14:10
BlockedUsers.Info
کاربران مسدود نمی‌توانند برای شما پیام ارسال کرده یا شما را به گروه‌ها اضافه کنند. همچنین عکس‌های پروفایل، وضعیت آنلاین بودن و آخرین بازدید شما را نخواهند دید.
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 14:06