session_TerminatesIn_minutes

auto-terminates within %1$s minuteauto-terminates within %1$s minutes
35