Login.New.Reset.Info

Since the account **%@** is active and protected by a password, it will be deleted in 1 week. This delay is required for security purposes.

%@
143
Applied
Oleh kerana akaun **%@** adalah aktif dan dilindungi oleh kata laluan, ia akan dihapus dalam 1 minggu. Ini perlu sebagai langkah sekuriti.

%@
142/143
Ir. Sam Ahmad c74A, Feb 23, 2022 at 14:23
Applied
OlehAkaun **%@** akan terhapus dalam seminggu kerana akaun **ia aktif dan dilindungi kata laluan. Tundaan ini perlu sebagai langkah keselamatan.

%@** adalah aktif dan dilindungi oleh kata laluan, ia akan dihapus dalam 1 minggu. Ini perlu sebagai langkah sekuriti.

%@
136/143
Rima Lem, Feb 22, 2022 at 23:52