Payments.WarningText

Neither Telegram, nor nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payments system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %3$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %4$@ or your bank.
341
Applied
Ni Telegram ni el %1$@ tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$@.

Els pagaments van directament al creador del %3$@. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del %4$@ o amb el vostre banc.
360/341
Aleix 🎗✏️, May 6, 2021 at 10:59