lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
Ni Telegram ni el {bot1} tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, {provider}.

Els pagaments van directament al creador del {bot2}. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del {bot3} o amb el vostre banc.
372/352
Artur, Apr 24, 2021 at 10:24