BirthdayTodaySingleTitle

It’s %s’s **birthday** today! 🎂
31