Message.ForwardedMessage

Forwarded Message
From: %@
26
Applied
پیام هدایت شده
از: %@
21/26
Ghazaleh, Dec 21, 2017 at 21:36
Applied
پیام منتقل‌ شده
از: %@
22/26
Ghazaleh, Oct 18, 2017 at 12:46
Applied
پیام منتقل شده
از: %@
21/26
Transifex, Aug 16, 2017 at 17:33