Translate.Language.Kurdish

Kurdish
7
Applied
Kurdish
7/7
Ir. Sam Ahmad, Mar 14 at 23:22