Stories374 374 phrases  •  119 screenshots

StoryPrivacyNone
ArchiveSettingUnmutedFolders
ArchiveSettingUnmutedFoldersCheck
ArchiveSettingUnmutedChats
ArchiveSettingUnmutedChatsCheck
NewChatsFromNonContactsCheck
StealthModeTitle
ArchivePeerStories
StealthMode
BotShare
ReportChat
StoryPrivacyAlertExcludeFromEveryoneTitle
StoryPrivacyAlertExcludeFromEveryoneSubtitle
UsersDeselectAll
StoryPrivacyButtonSave
SelfStoryTitle
StoryPrivacyAlertExcludedContactsTitle
StoryPrivacyAlertExcludedContactsSubtitle
StoryPrivacyButtonExcludeContacts
StoryPrivacyAlertCloseFriendsTitle
StoryPrivacyAlertCloseFriendsSubtitle
StoryPrivacyButtonSaveCloseFriends
StoryPrivacyAlertSelectContactsTitle
StoryPrivacyAlertSelectContactsSubtitle
StoryPrivacyAlertBlocklistTitle
StoryPrivacyAlertBlocklistSubtitle
StoryDeleteContact
ProfileMyStories
ProfileMyStoriesTab
ProfileStoriesArchiveTab
ProfileStoriesArchive
DeleteStoriesTitle
StoryPrivacyCloseFriends
ServerErrorViewersTitle
RecorderNewStory
StoryPrivacyAlertTitle
StoryPrivacyOptionSelectedContactsDetail
StoryAllowScreenshots
StoryPrivacyButtonPost
StoryDraft
StoryKeepDraft
StoryDeleteDraft
StoryPhoto
StoryVideo
StoryHintSwipeToZoom
StoryMentionedAction
StoryYouMentionInDialog
DeleteStoryTitle
ForwardedStoryFrom
NotificationsStoryUnmute
StoryDraftsAlbum
LocalStoriesCache
CacheStories
StoryPrivacyOptionEveryone
StoryPrivacyOptionContacts
StoryPrivacyOptionExcludePerson
StoryPrivacyOptionCloseFriends
StoryPrivacyOptionPeople
StoryPrivacyOptionSelectedContacts
StoryWidgetLocation
StoryWidgetPhoto
StoryAudioRemove
BoostsLevel
OpenChannelArchiveStories
StoryPrivacyPublishAs
RecorderEditStory
BoostLinkButton
Replace